>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اقتصادی سهام عدالت در ایران و مقایسه با تجربیات سایر کشورها  
   
نویسنده کیان پور سعید
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1389 - دوره : 8 - شماره : 45 - صفحه:72 -84
چکیده    در سال‌های اخیر?حرکتی که رونق تازه‌ای به بازارهای مالی و صحنه اقتصاد کشور بخشیده است اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. همگان بر لزوم اجرای این اصل که فرایند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را تضمین نموده است و بستر قانونی این حرکت را فراهم می‌آورد? اجماع نظر دارند. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست‌ها تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی است که با کاهش تصدیگری دولت و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی یا به عبارت دیگر خصوصی‌سازی امکان‌پذیر خواهد بود. در این میان ارایه راهبردهای اجرایی که منجر به نایل شدن به اهداف این سیاست‌ها می‌شود از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از یک دید توسعه‌ای و استفاده از تجربیات کشورهای مختلف برخی راهکارها و چالش‌های مربوط به این زمینه بیان گردد.
کلیدواژه بازارهای مالی ,خصوصی‌سازی ,سهام عدالت ,تجربیات سایر کشورها
آدرس
پست الکترونیکی saei1963@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved