>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (با رویکرد مدل بوم کسب و کار)  
   
نویسنده همتی فراهانی مهرنوش ,آزاد ناصر ,آقاموسی رضا ,سید علی اکبر محسن
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1400 - دوره : 19 - شماره : 111 - صفحه:121 -146
چکیده    رقابت در بازار امروزی و پایداری در این میدان پرتلاطم، نیازمند جهت‌گیری‌های مناسب شرکت‌ها و سازمان‌ها است. شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های نوآور برای اینکه پایداری آنان در میدان رقابت تضمین گردد باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا به‌دست می‌آورند، محصولات را متناسب با شرایط محیط و بازار تولید کنند. برنامه‌های «اینترنت اشیاء» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای تکنولوژی آینده شناخته شده و توجه قابل ملاحظه‌‌ای از صنعت را به خود اختصاص داده است. انتخاب روش ورود یکی از مهم‌ترین و بحرانی‌ترین تصمیمات استراتژیک برای شرکت‌هایی است که به دنبال توسعه و گسترش سطح کسب و کار خود هستند. از این رو ضروری است متغیرهای مهم استراتژیک در نوع و شیوه ورود به بازارها شناسایی شوند. مدل کسب و کار، ابزاری است که از طریق آن شرکت‌ها می‌توانند ارزش‌های جدیدی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و مقادیری از نوآوری را به‌دست آورند. در این تحقیق برای ساختمان‌های هوشمند از مدل بوم کسب و کار (کانواس) استفاده شده است.در تحقیق پیش رو قصد داریم طراحی مدل ساختاری تفسیری مربوط به مولفه‌های به‌دست ‌آمده از طریق استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (مدل بوم کسب کار) را در صنعت هوشمندسازی ساختمان مورد بررسی قرار دهیم. این پژوهش از نظر هدف، نحوه گردآوری داده‌ها، روش پیمایش و ماهیت به ترتیب بنیادی، پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی)، پیمایشی، اکتشافی است. همچنین‌ برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش میدانی و در روش کیفی از مصاحبه‌های عمیق فردی و در روش کمی از پرسش‌نامه زوجی محقق ساخته استفاده شده است. در همین راستا پرسش نامه‌‌ای با طیف 5 گزینه‌‌ای «لیکرت» تهیه و به تعداد 70 پرسشنامه جمع‌آوری شد، سپس داده‌ها وارد نرم‌افزار روش حداقل مربعات جزئی و مدل اجرا گردید. همچنین برای تدوین ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه‌‌ای استفاده شده است. متغیرهای به‌دست ‌آمده در این تحقیق کیفی به روش داده‌بنیاد و طی 15 مصاحبه کسب و از طریق مدل‌سازی ساختاری تفسیر‌ی اعتبارسنجی گردید که 39 متغیر مشاهده شده (سوالات یا شاخص‌ها) و 17 متغیر مکنون (عوامل به‌دست‌آمده) برای ارائه مدل ساختاری با تکیه بر مدل‌های اندازه گیری برای اطمینان و برازش مناسب شاخص‌های سنجش مورد آزمون قرار گرفته است و برای تایید مدل و پاسخ به فرضیات از مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم‌افزار «اسمارت پی ال اس» استفاده شده است. ابتدا مدل اندازه‌گیری برای اطمینان از روایی و برازش مناسب شاخص‌های سنجش مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس نتایج به‌دست ‌آمده از مدل ساختاری تفسیری ارائه می‌گردد.‌در پایان نیز جایگاه متغیرهای به‌دست‌ آمده برای ورود به بازار اینترنت اشیا در صنعت هوشمند‌سازی ساختمان مورد تحلیل قرار گرفته شده است.
کلیدواژه استراتژی ورود به بازار ، اینترنت اشیا ، بوم مدل کسب و کار (کانواس) ، مدلسازی ساختاری تفسیری ، روش حداقل مربعات جزئی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت صنایع, ایران
پست الکترونیکی hamid_aliakbar2003@yahoo.com
 
   Designing an Interpretive Structural Model of IoT Market Entry Strategies (With a Business Canvas Model Approach)  
   
Authors SEYED ALIAKBAR SEYED MOHSEN ,hemati farahani mehrnosh ,azad naser ,aghamoosa reza
Abstract    Competition in today’s market and stability in this turbulent field, requires proper orientations of companies and organizations. Companies, especially innovative companies, must be able to produce products tailored to environmental and market conditions with the knowledge and information they obtain from customers, markets and competitors to ensure their sustainability in the field of competition. IoT applications are recognized as one of the most important axes of future technology and have attracted considerable attention from the industry. Choosing the entry method is one of the most important and critical strategic decisions for companies that seek to develop and expand their business. Therefore, it is necessary to identify strategically important variables in the type and manner of entering the markets. Business model is a tool through which companies can create new values for their customers and gain some value from innovation. In this research, the business canvas model (canvas) has been used for smart buildings. We intend to examine the design of an interpretive structural model related to the components obtained through IoT market entry strategies (business canvas model) in the building intelligence industry. This research is fundamental in terms of purpose, method of data collection, survey method and nature, combined research (qualitative and quantitative), survey, exploratory, respectively.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved