>
Fa   |   Ar   |   En
   توزیع عادلانه تر درآمدها، آموزش و فرهنگ سازی و سیاستهای حمایتی در ایجاد امنیت غذایی موثر است  
   
نویسنده
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1380 - شماره : 168 - صفحه:48 -52
  
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved