>
Fa   |   Ar   |   En
   حمایت از تولید داخلی در کنار واردات امنیت غذایی جامعه را تامین کرده است  
   
نویسنده
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1380 - شماره : 168 - صفحه:39 -47
  
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved