>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1380 - دوره: - شماره:170


  tick  آشنایی با مقررات مربوط به شرکتهای تجاری - صفحه:55-57

  tick  انحصار زدایی و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی از جانب دولت میسر است - صفحه:27-32

  tick  ایده ایجاد ارز جهانی واحد شکل گرفته است - صفحه:8-10

  tick  بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (کومسا) - صفحه:40-44

  tick  بازاریابی صادراتی - صفحه:58-59

  tick  تعمیق فرهنگ صادرات و حمایت دولت زمینه ساز جهش در صادرات غیر نفتی است - صفحه:18-22

  tick  تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی، زمینه دستیابی به رشد پایدار را فراهم می کند - صفحه:23-26

  tick  روند تغییرات بهای انواع فلزات در بورس لندن - صفحه:62-63

  tick  عضویت چین در سازمان جهانی تجارت منافع درازمدت برای این کشور و اقتصاد جهانی دارد - صفحه:11-13

  tick  مبادلات تجاری ایران و مالزی - صفحه:60-61

  tick  مردم انگیزه دارند بازار سرمایه گذاری باید متحول شود - صفحه:14-17

  tick  نوسان نرخ ارزهای معتبر در مهرماه 1380 - صفحه:64-65

  tick  نگاه برنامه سوم به تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی - صفحه:33-39
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved