>
Fa   |   Ar   |   En
   بحران مالی جهانی: راهکارها و سیاست های پیشنهادی (تحلیلی از آنکتاد)  
   
نویسنده موسوی زنوز موسی ,یزدانی حمیده
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1389 - دوره : 8 - شماره : 44 - صفحه:31 -45
  
کلیدواژه بحران مالی ,نظام مالی بین المللی ,نظام پولی بین المللی ,مدیریت حساب های سرمایه ,سفته بازی ,وام های رهنی پر خطر
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت بازرگانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved