>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا   
سال:1393 - دوره:22 - شماره:2


  tick  ارزیابی تاثیر آموزش بالینی توسط مربی بر کیفیت عملکرد دانشجویان پرستاری در بخش دیالیز - صفحه:43-51

  tick  ارزیابی خطر انتقال عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بهشتی کاشان درسال 1390 - صفحه:5-14

  tick  بررسی تاثیر آموزش به والدین بر کنترل درد ناشی از تانسیلکتومی کودکان بستری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده - صفحه:52-63

  tick  تاثیر آموزش بر درک پرستاران بخش مراقبت‏های ویژه در مورد موانع تبعیت از استانداردهای کنترل عفونت: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده - صفحه:74-82

  tick  تاثیر کاربرد فرآیند پرستاری بر رضایت شغلی پرستاران بخش های ویژه - صفحه:33-42

  tick  تاثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس؛ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده - صفحه:64-73

  tick  مقایسه عوارض مادری و نوزادی در زنان با پارگی زودرس کیسه آب تحت مراقبت در منزل و بیمارستان - صفحه:26-32

  tick  پیامدهای احترام به استقلال بیمار در بالین: یک مطالعه کیفی - صفحه:15-25
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved