>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا   
سال:1393 - دوره:22 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیرآموزش مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی بر سلامت نوزاد آنها: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:72-79

  tick  بررسی صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان در سال 1393 - صفحه:23-32

  tick  بررسی کیفیت خواب در سه ماهه سوم بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد- 1393 - صفحه:53-60

  tick  تاثیر توانبخشی جنسی بر کیفیت زندگی (جنسی) بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان لبافی نژاد - صفحه:45-52

  tick  تجزیه و تحلیل تعهد سازمانی پرستاران بر حسب مشخصات دموگرافیک آنها در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان - صفحه:61-71

  tick  خودکارآمدی بیماران سلول داسی شکل بعد از دریافت آموزش مبتنی بر برنامه خودمدیریتی ( 42 هفته پیگیری) - صفحه:12-22

  tick  سبک زندگی رانندگان به عنوان فاکتورانسانی در وقوع حوادث رانندگی شهرهمدان - صفحه:33-44

  tick  مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آنها در نوزاد - صفحه:5-11
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved