>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا   
سال:1394 - دوره:23 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی بر تاب آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی - صفحه:63-73

  tick  بررسی رضایتمندی زنان نابارور از روند مراقبتی کاهش استرس در طول دوره درمان یک کارآزمایی بالینی - صفحه:38-48

  tick  بکار گیری الگوی پرسید در بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر بندرعباس - صفحه:84-93

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت - صفحه:5-13

  tick  تاثیر یوگا بر مقیاس های عملکرد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتو درمانی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده - صفحه:49-62

  tick  رابطه ی بین رفتار حمایتی و غیرحمایتی مدیران و فرسودگی شغلی با کنترل تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان مطهری شهرستان مرودشت - صفحه:74-83

  tick  عوامل انگیزشی موثر بر همکاری بین پرستاران: یک مطالعه کیفی - صفحه:14-25

  tick  مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی سخنرانی و گروه همسالان برآگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال - صفحه:26-37
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved