>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر عصارۀ گیاه بابونه بر شدت تهوع و استفراغ وابسته به شیمی‌درمانی  
   
نویسنده برهان فاطمه ,ناجی علی ,مولوی وردنجانی مهدی ,ساسانی لیدا
منبع مجله مراقبت پرستاري و مامايي ابن سينا - 1396 - دوره : 25 - شماره : 4 - صفحه:140 -146
چکیده    مقدمه: تهوع و استفراغ کنترل نشدنی، سبب تاخیر در برنامۀ شیمی درمانی و کاهش کیفیت زندگی بیماران می شود. بابونه را در کاهش تهوع و استفراغ موثر دانسته اند؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عصارۀ گیاه بابونه بر شدت تهوع و استفراغ وابسته به شیمی درمانی انجام شد.روش کار: در این مطالعۀ نیمه تجربی60 بیمار در حالِ شیمی درمانی در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه با شرایط تقریباً یکسان مداخله و شاهد تقسیم شدند و تحت شیمی درمانی قرار گرفتند. دو ساعت قبل از شیمی درمانی گروه مداخله عصارۀ بابونه و گروه شاهد آب مقطر استفاده کردند. شدت تهوع و استفراغ با استفاده از سیستم امتیاز دهی بصری ( vas) در آغاز شیمی درمانی، 2، 6 و 12 ساعت بعد سنجیده شد و داده ها با نرم افزار spss نسخۀ 16 تحلیل شدند.یافته ها: ابتدای مطالعه، دو گروه از نظر میانگین نمرۀ تهوع و استفراغ با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند (0/4 =p). 2 ساعت پس از شیمی درمانی، نمرۀ تهوع دو گروه افزایش یافت. افزایش گروه شاهد به صورت معنی داری بیشتر از گروه مداخله بود (0/034=p). در ساعت دوم شیمی درمانی نمرۀ تهوع هر دو گروه سیر کاهنده پیدا کرد؛ اما در تمام این زمان ها نمرۀ تهوع در گروه شاهد به صورت معنی داری بالاتر از گروه مداخله بود. بین دو گروه از نظر شیوع استفراغ تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (0/05>p).نتیجه گیری: نتایج نشان داد مصرف عصارۀ بابونه سبب کاهش تهوع ناشی از شیمی درمانی می شود؛ اما در کاهش استفراغ موثر نیست.
کلیدواژه عصارۀ بابونه، تهوع، استفراغ، شیمی‌درمانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده پرستاری و مامائی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکدۀ پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشکدۀ پرستاری و مامایی, گروه پرستاری داخلی جراحی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکدۀ پرستاری و مامایی, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
 
   Effects of Matricaria Chamomilla on the Severity of Nausea and Vomiting Due to Chemotherapy  
   
Authors Sasani Lida ,Molavi Vardanjnai Mehdi ,naji ali ,borhan fatemeh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved