>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی پایایی و روایی نسخۀ فارسی مقیاس انگ ناباروری (Iss) در زنان نابارور  
   
نویسنده رجبی غلامرضا ,امیری اصل ژیلا ,جلوداری آرش
منبع مجله مراقبت پرستاري و مامايي ابن سينا - 1396 - دوره : 25 - شماره : 4 - صفحه:104 -113
چکیده    مقدمه: استیگما (انگ) سازه ای مهم در زمینه های سلامت روان محسوب می شود و یکی از مهم ترین پیامدهای اختلال ناباروری است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی پایایی و روایی نسخۀ فارسی مقیاس انگ ناباروری در زنان نابارور بود.روش کار: پژوهش حاضر روان سنجی از نوع روش شناسی بود. 166 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف و با استفاده از مصاحبۀ انتخاب شدند. شرکت کنندگان در مطالعه پرسشنامه های مقیاس های انگ ناباروری، عزت نفس روزنبرگ، باورهای خودکارآمدی عمومی و خودانتقادی را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مولفه های اصلی و نرم افزار spss نسخۀ 21 انجام شد.یافته ها: در تحلیل عامل اکتشافی با چرخش واریماکس نسخۀ فارسی مقیاس انگ ناباروری 4 عامل استخراج شد: بی ارزشی شخصی، کناره گیری اجتماعی، انگ عمومی و انگ خانوادگی. همچنین ضرایب پایایی آلفای کرونباخ کل مقیاس و 4 عامل استخراج شده رضایت بخش بودند. ضریب باز آزمایی (به فاصلۀ 2 هفته) 0/58 (p < 0.001) و بین این مقیاس با مقیاس های عزت نفس روزنبرگ و باورهای خودکارآمدی عمومی به عنوان ضریب روایی واگرا و با مقیاس خودانتقادی به عنوان ضریب روایی همگرا، همبستگی معنی داری وجود دارد (p < 0.001).نتیجه گیری: با توجه به روایی و پایایی مناسب این مقیاس می توان از آن برای فعالیت های پژوهشی این نوع خاص از جامعه در مراکز تحقیقاتی ناباروری استفاده کرد.
کلیدواژه ناباروری، روایی و پایایی، انگ، زنان
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی, گروه مشاوره و راهنمایی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی, ایران
 
   Assessing Reliability and Validity of the Persian version of Infertility Stigma Scale (ISS) in Infertile Women  
   
Authors Jelodari Arash ,Rajabi Gholamreza ,Amiri Asl Jila
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved