>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1387 - دوره:9 - شماره:3


  tick  ارتباط بین هیپوتیروئیدی و مامبراس گلومرولوپاتی - صفحه:251-253

  tick  ارزشیابی استاد از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم - صفحه:171-178

  tick  ارزیابی اثر عصاره آبی میوه زرشک دانه دار کوهی (Berberis Vulgaris) بر سطح کلسترول و تری گلیسیرید خون - صفحه:211-216

  tick  ارزیابی درونی گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:179-186

  tick  بررسی اثر فاکتورهای هورمون رشد و مشتق از پلاکت بر روی رشد و تکثیر سلولهای اپی تلیال پوست رت - صفحه:229-236

  tick  بررسی ارتباط ضخامت آندومتر و تعداد فولیکول های غالب در میزان حاملگی در 361 مورد Iui - صفحه:217-222

  tick  بررسی شیوع کم خونی فقر آهن در بین مهاجرین ساکن در اردوگاه افاغنه سمنان - صفحه:247-250

  tick  بررسی میزان پاسخ دهی عضله تراپزیوس به تحریکات مغناطیسی کورتکس موتور همان سمت و سمت مقابل مغز در افراد داوطلب نرمال - صفحه:195-202

  tick  بررسی نقش گیرنده های Nmda بر اثرات کورتیکوسترون بر پاسخ های رفتاری درد در مدل نورپاتی Cci در موش سفید آزمایشگاهی - صفحه:203-210

  tick  تولید کیموزین کامل و پردازش یافته نوترکیب در E - Coli و ارزیابی میزان بیان پری پلاسمایی و فعالیت آنزیمی آن ها - صفحه:187-194

  tick  شیوع افسردگی و اضطراب در مراقبین اصلی در بخش های روان پزشکی بیمارستان نور اصفهان در سال 85 - صفحه:223-228

  tick  فرسودگی شغلی و عوامل وابسته با آن در کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی مشهد در سال 1385 - صفحه:237-246
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved