>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1383 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر مهاری اسید اسکوربیک بر ایجاد وابستگی به هروئین در موش صحرائی - صفحه:73-82

  tick  بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های مختلف گیاه خرزهره بر روی میکروارگانیسم های بیمارستانی و استاندارد - صفحه:37-42

  tick  بررسی ارتباط کمردرد با مشکلات پا - صفحه:1-6

  tick  بررسی برخی از شاخص های صرفی و نحوی در دانش آموزان کم شنوای شهر بیرجند - صفحه:43-48

  tick  بررسی شیوع اختلالات تلفظی در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر سمنان (1383) - صفحه:57-62

  tick  بررسی فراوانی انواع شنگ های صفراوی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران کله سیستکتومی شده (سمنان 1381-1380) - صفحه:15-20

  tick  بررسی میزان کنترل دیابت و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان فاطمیه سمنان - صفحه:31-36

  tick  بررسی پلی مورفیسم Xmni در ناحیه 5 ژن آپولیپوپروتئین Al در بیماران هیپرلیپیدمیک - صفحه:63-72

  tick  حذف کروم و نیکل از منابع آب آلوده به فاضلاب با استفاده از عصاره میوه بلوط - صفحه:7-14

  tick  شیوع اختلالات شنوایی در دانش آموزان کلاس پنجم دبستان های شهرستان سمنان سال تحصیلی 82-81 - صفحه:95-104

  tick  کاربرد زنده قارچ Phanercate Chrysosporium در حذف بیولوژیکی کروم ار فاضلاب صنایع چرم سازی در مقیاس آزمایشگاهی - صفحه:105-110

  tick  کلونینگ و توالی یابی بخشی از ژن فسفولیپاز B2 در اسپرژیلوس فومیگاتوس - صفحه:83-94

  tick  نقش برادی کینین در اعمال پروتئین جدید افزاینده فشارخون (Npp) وابسته به Fxiia پلاسمایی انسانی - صفحه:21-30

  tick  نقش عصب سافنوس در ایجاد پاسخ های رفتاری درد نوروپاتیک حاصل از Cci عصب سیاتیک در موش صحرائی - صفحه:49-56

  tick  گزارش مورد: کاتامنیال آنافیلاکسی بدون سابقه تماس قبلی با پروژسترون اگزوژن - صفحه:111-114
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved