>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1383 - دوره:6 - شماره:2


  tick  اثر سیپروهپتادین بر کابوس های شبانه اختلال استرس پس از سانحه جنگ - صفحه:141-144

  tick  اثر محرومیت از بینایی و جنسیت روی استراتژی انتخاب موش صحرایی در ماز شعاعی - صفحه:151-158

  tick  بررسی سطح رضایت مندی و عوامل مرتبط در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های فیزیو تراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در شش ماهه دوم سال 1380 - صفحه:167-174

  tick  بررسی فراوانی استفاده از داروهای نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در ورزشکاران بدن ساز مرد استان سمنان - صفحه:123-130

  tick  بررسی فراوانی عوامل باکتریال و تعیین حساسیت دارویی آنها در عفونت گوش خارجی در شهرستان سمنان(82-1379) - صفحه:135-140

  tick  بررسی میزان شیوع خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان سمنان(1382) - صفحه:115-122

  tick  تحلیل منحنی های Roc برای مقایسه تست های تشخیصی پزشکی - صفحه:145-150

  tick  تحولات نروژنیک هسته های رافه در جنیین موش بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:159-166

  tick  هلیکوباکتر پیلوری و نقش احتمالی آن در سندرم X قلبی - صفحه:131-134

  tick  گزارش یک مورد: کوستوکندریت بروسلایی - صفحه:175-177
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved