>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1390 - دوره:13 - شماره:1


  tick  اثر دوزهای درمانی متفاوت ایبوپروفن بر فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز در دماهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک - صفحه:50-56

  tick  اثر مکامیلامین (آنتاگونیست گیرنده نیکوتینی) بر روی فراموشی القاء شده با هارمان در تست حافظه اجتنابی مهاری - صفحه:100-107

  tick  اثر مکمل تائورین بر پاسخ برخی بیومارکرهای آسیب قلبی به پروتکل تشخیصی بروس در بیماران با نارسایی قلبی - صفحه:73-82

  tick  ارزیابی مراحل مختلف سیکل استروس بر خیز مغزی و پیامدهای نورولوژیک بعد از ضربه شدید مغزی در موش صحرایی ماده - صفحه:62-72

  tick  اپیدمیولوژی سرطان کودکان بر اساس داده های ثبت سرطان استان فارس - صفحه:8-13

  tick  برآورد میانگین سن یائسگی طبیعی در زنان ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز - صفحه:1-7

  tick  بررسی اثرات سه روش درمان شناختی – رفتاری ، دارودرمانی و ترکیبی از دو روش فوق در درمان افسردگی اساسی - صفحه:114-119

  tick  بررسی ارتباط سطح فریتین، آهن و ظرفیت کل اتصال به آهن سرم با آلوپسی آرئاتا - صفحه:108-113

  tick  بررسی تاثیر بستن حمایت کننده کمری- خاجی بر سرعت و گشتاور ستون فقرات کمری به هنگام انجام حرکت سه بعدی تنه - صفحه:134-141

  tick  بررسی پایایی آزمون- باز آزمون تست پورد - پگبورد در کودکان سندرم داون - صفحه:35-42

  tick  تاثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب بر سطوح هموگلوبین، هماتوکریت و گلبول های قرمز خون زنان باردار - صفحه:127-133

  tick  تبیین عوامل زمینه ای در ارتباط پرستار– بیمار: یک مطالعه کیفی - صفحه:23-34

  tick  تحلیل عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از مدل مخاطرات جمعی آلن - صفحه:120-126

  tick  تعیین دوز بهینه داروی آتورواستاتین به بیماران با استفاده سیستم هوشمند فازی - صفحه:43-49

  tick  کاشت حلزون شنوایی و نقش برنامه توان بخشی متعاقب آن در ارتقاء هوش کلامی و غیرکلامی کودکان ناشنوای 9-6 ساله مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس - صفحه:93-99

  tick  مقایسه تاثیر یونتوفورز و فونوفورز دگزامتازون بر درمان سندرم تونل کارپ - صفحه:83-92

  tick  مقایسه نتایج بین دو روش جراحی لیختن اشتاین و رید-ریوز در ترمیم فتق اینگوئینال یک طرفه - صفحه:57-61

  tick  ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی مقیاس باورها درباره ظاهر - صفحه:14-22
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved