>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1381 - دوره:4 - شماره:1-2


  tick  ارزیابی قدرت سلولهای دندریتیک مشتق شده از مونوسیت بیماران لوسمی مزمن در برداشت... - صفحه:29-38

  tick  بررسی اثر قطع طناب نخاعی بر ماست سل های غده پروستات موش سفید بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:97-104

  tick  بررسی مقایسه ای اثرات سمی دو روش مصرف کافئین در حضور فنوباریتال بر روی موشهای... - صفحه:39-46

  tick  تاثیر وازوپرسین بر فراموشی ایجاد شده به دنبال شوک الکتریکی در رت - صفحه:75-84

  tick  تحلیل پاسخ های رسته ای رتبه ای طولی در کارآزمایی بالینی موازی به روش بیزی - صفحه:1-8

  tick  تسریع بهبود زخم پوستی موش صحرایی دیابتی مزمن به وسیله روغن ماهی موضعی - صفحه:61-74

  tick  تومور با سلول گرد کوچک دسموپلاستیک داخلی شکمی (گزارش یک مورد) - صفحه:47-52

  tick  کارسینوم سلول کوچک سینوس اسفنوئید (گزارش یک مورد) - صفحه:85-90

  tick  مقایسه اثر درمانی سیپروفلوکساسین خوراکی با سفتریاکسون وریدی در درمان پیلونفریت حاد بدون عارضه - صفحه:91-96

  tick  مقایسه مدت زمان و تعداد دفعات تحریک الکتریکی بر بهبود زخم - صفحه:23-28

  tick  نقش ان - استیلاسیون گالاکتوز و گلوکز در تکامل فولیکول - صفحه:53-60

  tick  پاسخ ضد دردی وابسته به دوز مرفین تزریق شده در هسته میخی شکل (Cuneiformis)... - صفحه:9-22
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved