>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1381 - دوره:3 - شماره:3-4


  tick  اثر اسید اسکوربیک بر خودتزریقی هرویین در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:145-154

  tick  ارزیابی دو روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم در تشخیص لیستریوز و مقایسه آنها با روش ... - صفحه:123-130

  tick  بررسی آسیبهای کروموزومی ناشی از پروتکلهای شیمی درمانی و پرتودرمانی در بیماران مبتلا به... - صفحه:131-136

  tick  بررسی اثرات ترنجبین بر بیلی روبین خون در موش های مبتلا به هیپربیلی روبینمی تجربی - صفحه:161-166

  tick  بررسی اثرات تغییر وضعیت بدن روی اندازه و شدت سوفل نارسایی دریچه میترال در کودکان... - صفحه:107-114

  tick  بررسی تخمیر، جداسازی و شناسایی سیکلوسپورین A با کاربرد ژل کروماتوگرافی، روش ... - صفحه:115-122

  tick  بررسی میزان شیوع گلودرد استرپتوکوکی بالای 15 سال مراجعه کننده با شکایت گلودرد به درمانگاه ... - صفحه:155-160

  tick  تعدیل حافظه فضایی توسط گیرنده های گلوکوکورتیکویید آمیگدال - صفحه:167-174

  tick  تفاوت وابسته به جنس در روند پیدایش درد نوروپاتیک ناشی از بستن عصب سیاتیک در موش سوری - صفحه:97-106

  tick  گزارش اولین ارزیابی درونی جهت ارتقای کیفیت آموزش در گروه آموزشی میکروبشناسی، انگل شناسی و... - صفحه:137-144
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved