>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات عصاره متانولی دانه گیاه رازیانه در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین در موش‌های صحرایی ماده، با استفاده از آزمون‌های رفتاری  
   
نویسنده نکیسا حسن ,ایوبی فاطمه ,احسانی وحید ,اکرمیان مجتبی ,خواجه حسنی فاطمه ,رحمانی محمدرضا ,الله توکلی محمد ,شمسی‌زاده علی
منبع مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1394 - دوره : 22 - شماره : 2 - صفحه:125 -133
چکیده    زمینه و هدف: استرس‌های اکسیداتیو، در تخریب نورون‌های واقع در جسم سیاه و ایجاد پارکینسون دخالت دارند. گزارش شده است، گیاه رازیانه دارای اثراتی بر تولید شیر و سیستم دوپامینرژیک و همچنین دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی است. در این مطالعه، اثر عصاره دانه گیاه رازیانه بر مدل پارکینسونی ایجادشده توسط تزریق داخل بطنی 6- هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) در موش‌های صحرایی ماده بررسی شد.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 60 سر موش صحرایی ماده، به‌صورت تصادفی، به 6 گروه سالین، پارکینسونی و گروه‌های پارکینسونی تحت تیمار با عصاره تقسیم شدند. القای پارکینسون، با تزیق داخل بطنی تک‌دوز 6-OHDA انجام شد. عصاره متانولی رازیانه با دوزهای 100 و 200 میلی‌گرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان، به دو روش مکرّر (روزانه و به‌مدت14 روز قبل و 14 روز پس از تزریق 6-OHDA) و یا حاد (روز 14 پس از تزریق 6-OHDA) گاواژ شد. ارزیابی پارکینسون، با استفاده از آزمایش Rotarod و Wire grasping، چهاده روز پس از تزریق 6-OHDA انجام شد.یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان داد که گاواژ مکرّر با هر دو دوز 100 و 200 میلی‌گرم عصاره رازیانه به‌ازای هر کیلوگرم وزن حیوان، فعالیت‌های حرکتی و قدرت عضلانی را در حیوانات پارکینسونی بهبود بخشید (05/0p < )؛ از سوی دیگر گاواژ حاد عصاره، اثر معنی‌داری بر عملکرد حیوانات پارکینسونی‌شده نداشت.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مزمن عصاره رازیانه می‌تواند باعث بهبود علایم ناشی از پارکینسون در موش‌های صحرایی ماده شود.
کلیدواژه پارکینسون ,رازیانه ,6- هیدروکسی دوپامین ,موش صحرایی ,Parkinson ,Foeniculum Vulgare L ,6-hydroxydopamine ,Rat
آدرس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران؛, ایران, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی- فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی- فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی- فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, پزشک عمومی، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛, ایران, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی- فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی- فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, مرکز تحقیقات فیزیولوژی- فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران, ایران
پست الکترونیکی ashamsi@rums.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved