>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب سیس و ترانس کوهان وگوشت شتر در شهرستان‌های بیرجند و نهبندان  
   
نویسنده حسینی واشان جواد ,ملکانه محمد ,الله رسانی علی
منبع مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1392 - دوره : 20 - شماره : 2 - صفحه:175 -182
چکیده    زمینه و هدف: مطالعات دهه اخیر نشان می‌دهند، درصد بالای اسیدهای چرب ترانس و امگا-6 در منابع خوراکی انسان، میزان بروز بیماری‌های قلبی- عروقی و آترواسکلروزیز را تشدید می‌نماید. یکی از منابع پروتیین حیوانی مورد استفاده در رژیم غذایی انسان، گوشت شتر است؛ به همین منظور ترکیب اسیدهای چرب پیه کوهان و گوشت شتر در شهرستان‌های بیرجند و نهبندان- به عنوان دو مرکز عمده گوشت شتر خراسان جنوبی- ارزیابی گردید.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، از هر یک از شهرستان‌های بیرجند و نهبندان به‌طور جداگانه، تعداد 5 نفر شتر بومی، انتخاب و پس از کشتار، تعداد 5 نمونه گوشت ران، 5 نمونه راسته و 5 نمونه پیه کوهان از هر شتر تهیه گردید و در فریزر oc80- نگهداری شد. پس از جمع‌آوری تمام نمونه‌ها، چربی، استخراج و متیله گردید؛ سپس نوع و درصد اسیدچرب در مقایسه با زمان پیک و مقدار پیک استاندارد و روش استاندارد داخلی تعیین گردید. داده‌ها به کمک نرم‌افزار آماری SAS تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: بین مقدار اسیدهای چرب لوریک، مریستیک، مریستولییک، پالمیتولییک سیس و ترانس، اولییک، الایدیک، لینولییک، لینولنیک، ایکوزانوییک، ایکوزاتری‌انوییک، آراشیدونیک، ایکوزاپنتاانوییک، دکوزاتترانوییک و دکوزاپنتاانوییک و SFA، MUFA و اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6، در کوهان و گوشت شتر شهرستان‌های نهبندان و بیرجند، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. مقدار اسیدهای چرب پالمیتیک، استیاریک، CLA و ایکوزامنوانوییک، ایکوزادی‌انوییک و دوکوزاهگزاانوییک کوهان و گوشت در مناطق مختلف استان، تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P)؛ به‌طوری که مقدار اسیدهای چرب ترانس در کوهان کمتر و در گوشت بالاتر و مقدار اسیدچرب ترانس در شتر نهبندان بیشتر از شتر بیرجند بود (05/0 > P).نتیجه‌گیری: اگر چه در میزان کل اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع گوشت در مقایسه با کوهان و یا بر حسب منطقه جمع‌آوری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، اما مقدار اسیدهای چرب ترانس در کوهان کمتر از گوشت و در تولیدات شتر بیرجند کمتر از نهبندان بود؛ بنابراین شاید گوشت شتر بیرجند، از نظر میزان بروز آترواسکلروز، دارای کیفیت بالاتری باشد.
کلیدواژه اسید چرب سیس ,اسید چرب ترانس ,کوهان و گوشت شتر ,آترواسکلروز ,Cis and Trans fatty acids ,Hump ,Camel meat ,Atherosclerosis
آدرس دانشگاه بیرجند, استادیار، گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دانشیار، گروه علوم آزمایشگاهی, ایران, دانشگاه بیرجند, کارشناس ارشد شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved