>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در علوم ورزشی   
سال:1387 - دوره:5 - شماره:21


  tick  اثر تعاملی مصرف مکمل کراتین همراه با بی کربنات سدیم بر پاسخ لاکتات خون و توان بی هوازی تکواندوکاران جوان - صفحه:13-28

  tick  اثر تمرینات هوازی بر تغییرات وزن، درصد چربی و شاخص توده بدن روزه داران - صفحه:175-189

  tick  اثر مصرف مکمل گلوتامین بر توان هوازی و توان بی هوازی کشتی گیران آزادکار نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد - صفحه:55-68

  tick  اثر یک برنامه منتخب تمرین هوازی (80-60 درصد Hrmax) بر عوامل خطرزای بیماری کرونری قلب و توان هوازی مردان بزرگسال غیرفعال - صفحه:69-86

  tick  اثر یک دوره تمرین شدت متوسط روی سطوح کلسیتونین، کورتیزول، کلسیم و فسفر سرم زنان یائسه - صفحه:157-174

  tick  ارتباط بین سن، شاخص توده بدنی و شاخص های آمادگی جسمانی در نیروهای زمینی ارتش - صفحه:101-116

  tick  اعتبار آستانه تنفسی جبرانی در برآورد شدت بحرانی - صفحه:117-130

  tick  بررسی تاثیر میزان هماتوری در بوکسورها و دوندگان ایرانی - صفحه:87-100

  tick  تاثیر تمرین شدید کوتاه مدت بر کاتابولیسم پروتئین ها در شرایط روزه داری و غیرروزه داری در کشتی گیران نخبه - صفحه:43-54

  tick  تاثیر تمرین های هوازی طولانی مدت و فزاینده بر میزان لپتین و هورمون های منتخب سرم در زنان با وزن اضافی - صفحه:29-42

  tick  تعیین ارتباط بین شاخص های ارزیابی شدت تمرین هنگام فعالیت ارگومتری زیربیشینه در کودکان اسپاستیک - صفحه:131-144

  tick  مقایسه تراکم مواد معدنی استخوان پای برتر و غیربرتر زنان فوتسالیست حرفه ای با افراد غیرورزشکار - صفحه:145-156
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved