>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاههای سراسر کشور  
   
نویسنده طالب پور مهدی ,حسینی علیرضا ,جباری هادی ,جباری مهدی
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1384 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:109 -130
فایل تمام متن
چکیده    هدف: انسان همواره با چالش ها، موقعیت ها و شرایط مختلفی مواجه می شود که هر لحظه نیاز به تصمیم گیری به موقع و سنجیده دارد. لزوم مواجهه درست و اصولی با این مسائل برخورداری از تفکری خلاق و پویا است. یکی از روش های تفکر روش فلسفی آن است . اسمیت از این نوع تفکر تحت عنوان ذهنیت فلسفی نام می برد. وی معتقد است ذهنیت فلسفی الگویی از تفکر با سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت ذهنیت فسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های مختلف ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور است. روش: روش تحقیق توصیفی و همبستگی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه معتبر و استاندارد ذهنیت فسفی(pmq) که دارای 60 سوال ، گویه با مقیاس ارزش لیکرت است که توسط ایرج سلطانی(1375) تدوین و اجرا و توسط محمدعلی زکی( 1377) مجددا در چهار سازمان برای مدیران اجرا شده بود. برای تعیین اعتبار این پرسشنامه از نظرات و پیشنهادات اساتید دانشگاهی و برای تعیین پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ که برآورد گردید استفاده شد. جامعه مورد نظر این پژوهش تمام مدیران، مربیان، سرپرستان تیم های مختلف ورزشی دانشگاه های سراسر کشور بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با تخصیص متناسب حجم نمونه آماری 250 نفر برآورد گردید. نرخ برگشتی پرسشنامه ها 94% بود. یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که مدیران، مربیان و سرپرستان از نظر ذهنیت فلسفی در حد متوسط قرار دارند. با این حال در مقایسه این سه گروه مشخص شد که مدیران از ذهن فلسفی بالاتری برخوردارند. از طرف دیگر در مقایسه ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی نمونه تحت بررسی در بعد تعمق دارای میانگین بهتری نسبت به ابعاد دیگر ذهنیت فلسفی بودند.
کلیدواژه مدیر، مربی و سرپرست ورزشی دانشگاه، ذهنیت فلسفی، جامعیت، تعمق، انعطاف پذیری تفکر
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved