>
Fa   |   Ar   |   En
   ضرورت استفاده از مربیان خارجی فوتبال از دیدگاه کارشناسان  
   
نویسنده افضل پور محمد اسماعیل ,خداداد احمد ,قراخانلو رضا
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1384 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:91 -108
فایل تمام متن
چکیده    هدف: ارزشیابی عملکرد کلی، ضرورت ونحوه استفاده از مربیان خارجی در فوتبال ملی و باشگاهی ایران . روش:‌از دو روش پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. پایایی و روایی پرسشنامه با دو روش، آزمون آلفای کرونباخ ( ضریب 83/0)‌ و نظرخواهی از افراد متخصص و کارشناس مورد تایید قرارگرفت. 310 نفر از مربیان یا مدرسان فوتبال، بازیکنان ملی و باشگاهی، مدیران، مدرسان دانشگاه و داوران فوتبال در تحقیق( از طریق تکمیل پرسشنامه یا مصاحبه) شرکت نمودند. از روش های آمار توصیفی( فراوانی، میانگین و انحراف معیار، درصد) و استنباطی( مجذور کای و آزمون کروسکال والیس) برای استخراج نتایج استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد مربیان خارجی تیم های باشگاهی کشور در مجموع بهتر از مربیان خارجی تیم های ملی بوده است. در مقام مقایسه مربیان خارجی تیم های ملی، نتایج نشان داد که وجود مربیان خارجی برای تیم ملی امید و بزرگسالان مفیدتر از سایر رده ها( جوانان و نوجوانان) بوده، ضمن آنکه در رده تیم های ملی جوانان و نوجوانان ازکمترین مربیان خارجی استفاده شده و کمترین اثر بخشی به دست آمده است. در مورد ضرورت استخدام مربی خارجی برای فوتبال ایران، به ترتیب تیم های نوجوانان، جوانان، امید و در نهایت تیم ملی بزرگسالان در اولویت قرارگرفت. معیارهای انتخاب مربیان خارجی از نظر شرکت کنندگان در تحقیق به ترتیب اولویت چنین بود: سابقه مربیگری، ملیت، فرهنگ و سنن، حقوق دریافتی، سابقه قهرمانی و زبان اصلی مربیان خارجی. ملیت مربیان خارجی نیز به عنوان یک معیار گزینش مهم تشخیص داده شد و به ترتیب مربیان کشورهای یوگسلاوی، انگلیس، برزیل، آلمان و کرواسی بهتر از سایرین قلمداد گردیدند. در خصوص نحوه استفاده از مربیان خارجی، نتایج نشان می دهد که به کارگیری آنان به ترتیب در نقش آموزش و یا تمرین دهنده تیم های فوتبال، نظریه پرداز، مشاور در برنامه ریزی، بدن ساز و سرمربی برای تیم های فوتبال کشور، موثرتر خواهد بود. نتیجه گیری: به طورکلی، در شرایط کنونی استفاده از مربیان خارجی توانا و کارامد برای توسعه و موفقیت فوتبال ایران اجتناب ناپذیر است. با این حال، به دلیل شرایط و عوامل خاص حاکم بر فوتبال کشور، قرار دادن مربیان داخلی شایسته در کادر مربیان و استفاده از تجارت آنان در هدایت تیم ها، به ویژه تیم ملی بزرگسالان، بسیار ضروری و کمک کننده است.
کلیدواژه ضرورت استفاده، مربیان خارجی، فوتبال ایران
آدرس دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved