>
Fa   |   Ar   |   En
   تناسب تجهیزات مورد استفاده از مربیان خارجی فوتبال از دیدگاه کارشناسان  
   
نویسنده دانشمندی حسن ,عیسی نژاد امین
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1384 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:73 -90
فایل تمام متن
چکیده    هدف: هدف از این تحقیق بررسی تناسب تجهیزات مدارس با استانداردهای ارگونومیکی و ابعاد بدنی کاربران آن بود. روش: 203 دانش آموز پسر مقطع راهنمایی با میانگین سنی 9/1+-6/13 سال، وزن 40/14+-87/48 کیلوگرم و قد 87/9+-155 سانتی متربه طور تصادفی از بین 32 کلاس از مدارس متفاوت پنج گانه جامعه شهری ارزیابی شدند. مختصات ارگونومیکی میز و نیمکت، شیب میز و نیمکت، ارتفاع تابلو، ابعاد کلاس با ابزارهای استاندارد اندازه گیری و ثبت گردید. مشخصات آنتروپومتریکی آزمودنی ها شامل طول قد ایستاده و نشسته، طول ساق، ران، ارتفاع رکبی و بازو، عرض نشستنگاه و عرض شانه و خط دید با ابزارهای استاندارد اندازه گیری و ثبت گردید. احساس رضایتمندی یا درد و خستگی موضعی و عمومی کاربران آن نیز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. داده های تحقیق با استفاده از روش مقیاس - نسبتی و فرمول های مرجع آنتروپومتریکی و نیز آزمون t-student محاسبه و تجزیه و تحلیل شد(p<=0.05) یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که ارتفاع میزها (6/73 سانتیمتر) از ارتفاع متناسب با ابعاد بدنی کاربران (25/54 سانتی متر) بلندتر و ارتفاع نیمکت نیز (67/41 سانتیمتر) از ارتفاع متناسب با ابعاد کاربران آن (75/38 سانتیمتر) بلندتراست(p<=0.05). همچنین میز و سطح نشستنگاه فاقد شیب استاندارد هستند. تابلوی کلاس نیز در ارتفاع بلندتر (15/178 سانتیمتر) و خارج از دید راحت کاربران( 5/139 سانتیمتر)‌ قرار داشت(p<=0.05). نتایج حاصل از پرسشنامه نیز نشان داد که 3/49 درصد از کابران از وضعیت میز و نیمکت خود راضی نبودند و احساس خستگی می کردند. ابراز خستگی با توجه به مختصات ارگونومیکی مورد مطالعه 9/41 درصد در ران ها؛ 1/24 درصد در ساق ها؛ 2/51 درصد در پشت؛ 8/47 درصد درگردن و همچنین 6/24 درصد از بلندی تابلوی ابراز بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاضر علاوه بر آنکه عدم تناسب تجهیزات مورد استفاده دانش آموزان با مشخصه های آنتروپومتریکی و استاندارد ارگونومیکی را به طور معنی داری شنان داد، به توصیف ابراز ناراحتی دانش آموزان از تجهیزات مذکور پرداخت و بر ضرورت رعایت استانداردهای لازم در ساخت و تجهیز مدارس تاکید نمود.
کلیدواژه میز، نیمکت، تابلو، آنتروپومتری، ارگونومی، نشستن
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved