>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین ویژگی های پیکرسنجی شناگران مرد زبده کشور با عملکرد سرعتی و استقامتی آنها  
   
نویسنده گائینی عباسعلی ,اراضی حمید ,لاری فرهاد ,معماری ساحل
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1384 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:45 -58
فایل تمام متن
چکیده    هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی های پیکرسنجی شناگران مرد زبده کشور با عملکرد سرعتی و استقامتی آن ها انجام شده است. روش: بدین منظور 72 شناگر مرد منتخب سراسر کشور( با میانگین سنی 4/4+-75/12 سال، میانگین قد 12/2+-95/159 سانتی متر و میانگین وزن 16/2+-91/52 کیلوگرم) آزمایش شدند. در پژوهش توصیفی حاضر که از نوع همبستگی است، سازه های پیکرسنجی مورد سنجش عبارت بودند از: قد، وزن، سن، فاصله عرض دو دست، عرض شانه، طول کف دست، طول کف پا، عرض لگن، ضخامت چربی زیرپوستی پشت بازو، تحت کتفی و ساق پا. زمان 50 متر و 200 متر شنای کرال سینه به عنوان عملکرد سرعتی و استقامتی آنها منظور شد. یافته ها: به جز شاخص عرض لگن با عملکرد استقامتی(p=0.031)، شاخص ضخامت چربی زیرپوستی تحت کتفی با عملکرد سرعتی(p=0.041) و 200 متر (p=0.046)، سایر شاخص های پیکرسنجی با عملکرد سرعتی و استفاده آن ها ارتباط معنی داری وجود نداشته است.نتیجه گیری: چنین به نظر می رسد هیچ یک از شناگران زبده کشور براساس شاخص های استعدادیابی به رشته ورزشی شنا هدایت نشده اند.
کلیدواژه استعدادیابی، اندازه های بدن، شنای سرعتی، شنای استقامتی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved