>
Fa   |   Ar   |   En
   تأثیر یک دوره فعالیت بدنی در آب گرم و آب معمولی بر الکترولیت های پلاسما  
   
نویسنده بلبلی لطفعلی ,رجبی حمید ,نیکبخت حجت الله
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1384 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:31 -44
فایل تمام متن
چکیده    هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر یک دوره فعالیت در آب گرم و آب معمولی بر الکترولیت های پلاسما( سدیم و پتاسیم) در مردان میانسال بود. روش: گروه تجربی( 15 نفر با میانگین سنی 4+-2/36سال ) و گروه گواه ( 10 نفر با میانگین سنی 7+-4/35 سال) از میان مردان میانسال سالم 30 تا 45 ساله انتخاب شدند. گروه تجربی در آب گرم (41 درجه سانتیگراد) و گروه گواه در آب معمولی(29 درجه سانتیگراد) هر روز 30 دقیقه به مدت 17 روز متوالی فعالیت کردند(‌راه رفتن در آب). در روزهای اول، چهارم، یازدهم، و هجدهم از آزمودنی های دو گروه نمونه های خون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها در آزمون های چهار مرحله ( روز اول، روز چهارم، روز یازدهم، روز هجدهم) در دو گروه از آزمون t وابسته و مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، استفاده شد. یافته ها: تغییرات سدیم و پتاسیم در طول روزهای آزمایشی و بین دو گروه از نظر آماری معنی دارنبود. نتیجه گیری: فعالیت در آبگرم در مقایسه با آب معمولی سبب ایجاد تغییرات معنی داری در سدیم و پتاسیم پلاسمای مردان میانسال نمی شود.
کلیدواژه فعالیت بدنی، الکترولیت های پلاسما، آب گرم، سدیم، پتاسیم
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved