>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ویژگی های پوست شناختی انگشتان دست کشتی گیران و والیبالیست های نخبه کشور  
   
نویسنده میردار شادمهر
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1384 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:17 -30
فایل تمام متن
چکیده    هدف: با توجه به ارتباط بین نقش های هندسی انگشتان دست با ویژگی های ژنتیک که نقش تعیین کننده ای برای افراد در امور مختلف دارد، به نظر می رسد ورزش نیز از جمله عرصه هایی است که می توان این توانایی ها را از طریق شناسایی اثر انگشت افراد به عنوان یکی از عوامل بارز ژنتیک مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. هدف از این پژوهش، تعیین ویژگی های پوست شناختی انگشتان دست کشتی گیران و والیبالیست های نخبه کشور بود. روش: این پژوهش یک پژوهش پیمایشی و از نوع علی - تطبیقی است. برای تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش ازنرم افزارهای spss , excel و روش آمار توصیفی، و مجذور کای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 65 نفر از کشتی گیران و 25 نفر از والیبالیست های ملی پوش و نخبه کشور تشکیل دادند. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد از مجموع آثار انگشت ثبت شده در والیبالیست های نخبه کشور 8/56 درصد به نقش گردبادی و 40 درصد به نقش کیسه ای و تنها 2/3 درصد به نقش کمانی اختصاص یافته است. در حالی که این آثار در کشتی گیران ملی پوش و نخبه کشور نشان می دهد که از مجموع نقش های ثبت شده به ترتیب 2/43، 9/53 و 9/2 درصد از هریک ازنقش های مذکور را به ترتیب به خود اختصاص داده اند. مقدار مجذور کای پژوهش در رشته والیبال برای با 736/112 و در رشته کشتی برابر با 486/281 بود و در p<0.005 نشان می دهد که بین ویژگی های پوست شناختی انگشتان دست والیبالیست ها و کشتی گیران ملی پوش و نخبه کشور تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق، حاکی است که بر اساس فرمول ترکیبی، گروه (w+l) در والیبالیست ها بیشترین و در کشتی گیران گروه (l+w) بیشترین نقش هندسی را در بر می گیرند. آنچه در اینجا حائز اهمیت است، تنها تفاوت های فرمول ترکیبی در ورزشکاران دو رشته نیست، بلکه تبعیت تغییرات در ورزشکاران دو رشته از یکدیگر است. بنابراین اگر چه تفاوت هایی بین ورزشکاران دو رشته در این زمینه وجود دارد، و این تغییرات چشمگیر نیز هست. ولی پیروی این دو الگو از یک فرمول نظام مند و مشابه می تواند موید وجود استعدادهای ورزشی با زمینه های مشترک در ورزشکاران باشد، این مورد می تواند ضمن متمایز ساختن ورزشکاران از غیرورزشکاران در مطالعات دیگر نیز بررسی شود.
کلیدواژه اثر انگشت، کشتی، والیبال
آدرس دانشگاه مازندران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved