>
Fa   |   Ar   |   En
   توصیف المپیادهای پنجم، ششم و هشتم ورزشی دانشجویی و ارایه راهکار برای ارتقای کیفی آن با استفاده از نظر ورزشکاران   
   
نویسنده امیرتاش علی محمد ,فارسی.اکرادی. عسگری. غلامی علیرضا.مریم. زهرا .مینا . ,موسوی راد طاهره
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1389 - دوره : 2 - شماره : 26 - صفحه:61 -76
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، توصیف مدیریت فنی، اداری و فرهنگی هشتمین المپیاد ورزشی (دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1385) بود، که در نهایت منجر به برنامه‌ریزی نهمین المپیاد در سال 1387 شد. تعداد 1410 (85/58 درصد) دانشجوی ورزشکار زن و مرد در تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه‌گیری عبارت بودند از پرسشنامه‌ای و شامل تعداد 32 سوال در دو بخش که توسط ورزشکاران تکمیل شود. بخش اول این پرسشنامه، با تعداد 17 سوال شامل اطلاعات شخصی آزمودنی‌هاوبخش دوم با 18 سوال شامل وضعیت تدارکات درون دانشگاهی برای آمادگی شرکت در المپیاد بوده است. در این پرسشنامه نیز دو سوال باز وجود داشت. نتایج نشان دادند که به طور کلی، شرایط اسکان و غذا در مقایسه با المپیادهای پنجم و ششم در المپیاد هشتم کمی بهتر بوده است. پیشنهادات اول تا چهارم به ترتیب عبارت بودند از : اول رفع کمبود امکانات و تسهیلات رفاهی (میانگین سه المپیاد برای زنان 10 و مردان 3/16 درصد، که البته، زنان در المپیاد ششم بیشترین نارضایتی را داشته‌ند (16 درصد)، دوم: رفع مشکل تغذیه (میانگین سه المپیاد برای زنان 3/9 و برای مردان 3/8 درصد)، که بیشترین درصدها برای زنان و مردان مربوط به المپیاد پنجم بوده است، سوم: رفع ضعف برنامه‌ریزی (میانگین سه المپیاد زنان 11 و مردان 6 درصد) که بیشترین درصدها مربوط به المپیادهای ششم و هشتم زنان بوده است. چهارم: رفع ضعف داوری (میانگین سه المپیاد زنان 13 و مردان 3/11) که بیشترین درصدها مربوط زنان و مردان در المپیاد هشتم بوده است (به ترتیب 22 و 18 درصد). پیشنهادات دیگری نیز داده شد که درصدهای پایین‌تری داشته‌اند شامل: رفع ضعف داوری،رفع ضعف مدیریت، رفع ضعف کادر فنی، رفع مشکل جایزه‌ها و هدایا، رفع نقایص اسکان، و حذف قهرمانان ملی از مسابقات. پیشنهاد می شود با توجه به نتایج تحقیق از سوالات مطرح شده به‌عنوان راهکاریی برای بهبود المپیادها استفاده شود.
کلیدواژه مسابقات ورزشی ,ورزش‌های قهرمانی ,المپیاد ورزشی ,دانشگاه ,Sport Competition ,Heroism Sports ,Sport Festivals ,University
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved