>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه سرانه ایجاد شغل، در حیطه ورزش با سایر بخش‌های اقتصادی   
   
نویسنده سلطان حسینی محمد ,نادریان مسعود ,هاشمی مصطفی ,صفری سمیه
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1389 - دوره : 2 - شماره : 26 - صفحه:171 -185
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، مقایسه سرانه ایجاد شغل در ورزش با سایر بخش‌های اقتصادی بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری و حجم نمونه شامل 92 باشگاه ورزشی بخش خصوصی شهر اصفهان بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، چک لیست محقق ساخته بود که پایایی آن با استفاده از ضریب توافق 89/0 محاسبه شد. جهت توصیف داده‌ها، از شاخص‌های آماری فراوانی و درصد استفاده شد. نتایج نشان داد، متوسط سرمایه‌گذاری هر باشگاه حدود 330 میلیون ریال بود . در هر باشگاه به طور میانگین 6 فرصت شغلی ایجاد گردید و در مجموع 534 فرصت شغلی در باشگاه‌های مورد بررسی به وجود آمد. ایجاد یک فرصت شغلی در این باشگاه‌ها، نیازمند 55 میلیون ریال سرمایه‌گذاری مالی بود. مقایسه این سرانه با سایر بخش‌های اقتصادی نشان داد که سرانه، نسبت به بخش ساختمان بیشتر و نسبت به سایر بخش‌ها کمتر بوده است.
کلیدواژه سرانه ایجاد شغلی ,بخش ورزش ,بخش اقتصادی ,سرمایه‌گذاری مالی ,Job Capitation ,Economic Part ,Financial Investment
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved