>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه رضایت‌مندی مشتریان مرد باشگاه‌های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران، و رتبه‌بندی عوامل موثر بر آن   
   
نویسنده گوهررستمی حمیدرضا ,کوزه چیان هاشم ,احسانی محمد
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1389 - دوره : 2 - شماره : 26 - صفحه:135 -152
چکیده    هدف این پژوهش، مقایسه رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران و رتبه بندی عوامل موثر بر آن است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مشتریان مرد باشگاه‌های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران که حداقل 6 ماه سابقه فعالیت ورزشی داشتند، می‌باشد و نمونه آماری تعداد 481 نفر از مشتریان بودند که به طور خوشه ای انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر، علّی- مقایسه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین رضایت‌مندی مشتریان باشگاه های بدنسازی با جنبه های انسانی (سن، تحصیلات و شغل) وجود ندارد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که بین رضایت‌مندی مشتریان باشگاه ها با سابقه ورزشی، تفاوت معنی دار وجود دارد و همچنین، بین رضایت‌مندی مشتریان باشگاه ها با دفعات استفاده آنان از باشگاه در هفته مشاهده گردید و مهم‌ترین عامل موثر بر رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی، رضایت از کیفیت خدمات کارکنان آن (بار عاملی 85 درصد) می‌باشد. در نتیجه، برای بهبود رضایت مشتریان، مدیران باشگاه‌های بدنسازی باید به خدماتی که توسط کارکنان ارایه می‌شود، توجه ویژه‌ای داشته باشند.
کلیدواژه باشگاه‌های بدنسازی ,رضایت مشتری ,نوع مالکیت ,Fitness Club ,Customer'S Satisfaction ,Ownership
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved