>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در علوم ورزشی   
سال:1388 - دوره:6 - شماره:23


  tick  ارتباط بین توانمندسازها و نتایج در تعالی سازمانی باشگاه های فوتبال تهران در لیگ برتر ایران (بر اساس مدل Efqm) - صفحه:151-164

  tick  بررسی ارتباط مدیریت تعارض و اثربخشی ادراک شده در دانشکده های تربیت بدنی (دولتی) شهر تهران - صفحه:111-122

  tick  بررسی رابطه بین جو سازمانی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و روحیه کارآفرینی در دانشجویان پسر تربیت بدنی - صفحه:123-136

  tick  بررسی مقایسه ای نظام ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی - صفحه:31-46

  tick  بررسی نیازهای آموزشی درس تربیت بدنی و ورزش مدارس متوسطه ایران - صفحه:13-30

  tick  توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی - صفحه:75-98

  tick  دیدگاه اعضای هیأت علمی در مورد فرهنگ مطلوب دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی شهر تهران - صفحه:61-74

  tick  رابطه جو سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی در استان های کردستان و کرمانشاه - صفحه:47-60

  tick  شناسایی و توصیف موانع اجرای روش های فعال تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران مرد و زن مدارس راهنمایی نواحی چهارگانه شهر اهواز - صفحه:99-110

  tick  عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان کارمند شهر اصفهان - صفحه:137-150

  tick  مقایسه سطح مهارت های روانی بازیکنان والیبال ایستاده و نشسته لیگ های دسته یک ایران - صفحه:165-180
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved