>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه علوم حرکتی و ورزش   
سال:1384 - دوره:3 - شماره:5


  tick  اثر تعاملی تمرین استقامتی - قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط - صفحه:89-100

  tick  ارتباط بین سبک های رهبری مربیان تیم های ملی کشتی جهان با میزان نگرش به موفقیت آنان - صفحه:101-116

  tick  ارتباط بین سبکهای رهبری مربیان فوتبال با میزان تعهد و تحلیل رفتگی بازیکنان - صفحه:23-40

  tick  تاثیر بازداری پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای - صفحه:71-87

  tick  توصیف و مقایسه ویژگی های جسمانی دانش آموزان مقطع راهنمایی تهران در سال تحصیلی 83-1382 - صفحه:133-155

  tick  توصیف وضعیت باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و مقایسه آن با باشگاه های لیگهای برتر کشورهای چین، مالزی و انگلستان - صفحه:41-54

  tick  روایی سنجی آزمون هشت گانه برای استعدادیابی ژیمناستیک - صفحه:55-69

  tick  مطالعه توصیفی ویژگی های سنی و عملکردی جودوکاران و تکواندوکاران عضو تیم ملی ایران - صفحه:117-131

  tick  مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی - صفحه:1-22
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved