>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه علوم حرکتی و ورزش   
سال:1383 - دوره:1 - شماره:4


  tick  آمادگی ها عمومی بدنی در بین پسران 7-9 ساله دبستانی بر اساس آزمون کانادایی (Caft) و تهیه نورم های استاندارد - صفحه:13-30

  tick  بررسی تغییرات عوامل آمادگی جسمانی حرکتی در طول نیمسال اول در دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم - صفحه:47-60

  tick  بررسی ضعف نیروی عضلانی تنه بیماران مبتلا به کمر درد در حالت های مختلف ایستاده و خمیده و تغییرات ناشی از ورزش درمانی - صفحه:106-122

  tick  تاثیر نوع جلب توجه باز خورد بر قابلیت تشخیص خطا در تکلیف هماهنگی دودستی - صفحه:93-105

  tick  تعیین و تبیین شاخصهای ارزیابی عملکرد دانشکده ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی - صفحه:31-46

  tick  درمان بر روی پشت اسب و باز خورد زیستی خودکنترلی فرایند توانبخشی جسمانی کودکان فلج مغزی - صفحه:137-146

  tick  رابطه بین پایگاههای قدرت با اثربخشی و عملکرد رؤسای دانشکده ها و مدیران گروههای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای دولتی کشور از دید خود و اعضای هیئت علمی - صفحه:123-136

  tick  مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی - صفحه:61-76

  tick  مقایسه برخی از شاخصهای ایمنی در سالمندان فعال و غیرفعال - صفحه:77-92

  tick  مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کشتی ایستا و P.N.F. از نوع (C-R) بر دامنه کشش و قدرت همسترینگ مردان غیر ورزشکار - صفحه:1-12
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved