>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر چند نوع بستر کشت حاصل از پیت، کمپوست ضایعات چای، پوسته برنج و خاک-برگ بر رشد گیاه زینتی برگ انجیری (Monstera Deliciosa)  
   
نویسنده حیدری فاطمه ,حمیداوغلی یوسف
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1394 - دوره : 16 - شماره : 3 - صفحه:361 -370
چکیده    این آزمایش به منظور بررسی اثر چند نوع بستر کشت بر ویژگی های رشد گیاه زینتی برگ انجیری با هدف افزایش استفاده از ضایعات کشاورزی موجود در حاشیه دریای خزر و جایگزینی آن با پیت (به عنوان بستر کشت استاندارد) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. بسترها شامل خاک برگ (راش، ممرز و بلوط)، ضایعات چای، پوسته برنج و پیت ماس با نسبت های مختلف بود. نتیجه ها نشان داد که نوع بستر کشت اثر معنی داری بر شاخص های رشد دارد. بر اساس نتیجه های به دست آمده، گیاهان کشت شده در بستر 50% خاک برگ + 25% پوسته برنج + 25% پیت با داشتن تعداد، طول و پهنای برگ بیشتر و بالا بودن مقدار وزن خشک ریشه و تیمار 50% ضایعات چای + 25% پوسته برنج + 25% پیت با بلندترین طول برگ، بیشترین وزن تر و خشک ریشه و همچنین تعداد و پهنای برگ مناسب، رشد مطلوبی را از خود نشان دادند. طبق نتیجه های به دست آمده و با توجه به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بسترها در شرایط آزمایشی انجام شده، این دو تیمار به عنوان بسترهایی که می توانند باعث مناسب ترین رشد گیاه برگ انجیری شوند در بین بسترهای مورد آزمایش معرفی می شوند.
کلیدواژه شاخص رشد ,ضایعات کشاورزی ,ویژگی های بستر
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved