>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر غلظت، نوع و منبع سیلیس و کلرید کلسیم بر برخی ویژگی‌ها و عمر پس از برداشت سوسن آسیایی رقم ‘برونللو’  
   
نویسنده میرعباسی نجف آبادی نفیسه ,نیکبخت علی ,اعتمادی نعمت‌اله ,سبزعلیان محمدرضا
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1393 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:245 -256
چکیده    در سال‌های اخیر، پرورش گل‌های شاخه بریدنی سوسن مورد توجه تولیدکنندگان گل در ایران قرار گرفته است. تغذیه درست یکی از عامل‌های موثر بر کیفیت گل سوسن می‌باشد. در این مطالعه، اثر غلظت‌های مختلف سیلیکات پتاسیم، نانوسیلیس و کلرید کلسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سوسن آسیایی رقم ‘برونللو’ بررسی شد. بدین منظور، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل محلول‌دهی سیلیکات پتاسیم در سه غلظت (25، 50 و 75 میلی‌گرم بر لیتر)، محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم در غلظت 25 میلی‌گرم بر لیتر، محلول‌پاشی کلرید کلسیم در دو غلظت (25 و 50 میلی‌گرم بر لیتر) و محلول‌پاشی نانوسیلیس در دو غلظت (5/12 و 25 میلی‌گرم بر لیتر) و شاهد بود. ویژگی‌های کمی و کیفی و عمر پس از برداشت گل‌ها اندازه‌گیری شد. نتیجه‌ها نشان داد کلرید کلسیم نسبت به سیلیکات پتاسیم و نانوسیلیس، وزن تر ساقه گل در زمان برداشت را به طور معنی‌داری افزایش داد و در تیمار محلول‌دهی سیلیکات پتاسیم 25 میلی‌گرم بر لیتر بیشترین تعداد گلچه (27/5) مشاهده شد. بالاترین عمر پس از برداشت گل، مربوط به تیمار محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم در غلظت 25 میلی‌گرم بر لیتر بود. محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم، عمر پس از برداشت گل را نسبت به محلول‌دهی آن، یک روز افزایش داد. نتیجه‌ها نشان داد که به طور کلی، تاثیر سیلیکات پتاسیم در بهبود ویژگی‌های مورد بررسی به ویژه تعداد گلچه و عمر گلجایی، بیشتر از کلرید کلسیم و نانوسیلیس بود.
کلیدواژه سوسن ,سیلیکات پتاسیم ,عمر گلجایی ,کلرید کلسیم ,نانوسیلیس
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved