>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر محلول‌پاشی گیا‌هان با بنزیل آمینوپیورین بر رشد و عملکرد میوه طالبی رقم ‘سمسوری’  
   
نویسنده حسن‌زاده فرد شیما ,آروین محمد جواد
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1393 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:235 -244
چکیده    طالبی رقم ‘سمسوری’ در سطح وسیع در ایران کشت می‌شود و به همین دلیل بالا بردن کمیت و کیفیت میوه آن ضروری به نظر می‌رسد. برخی از تنظیم کننده‌های رشد مانند بنزیل آمینو پیورین (bap) می‌توانند بر رشد گیاه و عملکرد میوه اثر بگذارند. در دو آزمایش مزرعه‌ای، اثر محلول‌پاشی گیا‌هان با تنظیم کننده رشد bap بر ویژگی‌های رشد و نمو و عملکرد میوه طالبی مطالعه شد. در آزمایش اول، ویژگی‌های رشد، 10 روز پس از محلول‌پاشی گیاهان با غلظت‌های 0، 10، 20 و 40 میلی‌گرم در لیتر در مرحله 7- 6 برگی و در آزمایش دوم، رشد و نمو و عملکرد میوه پس از محلول‌پاشی گیاهان در مرحله 7-6 برگی به تنهایی و یا با محلول‌پاشی پس از تشکیل اولین میوه مطالعه شد. در هر دو آزمایش و نسبت به شاهد، 40 میلی‌گرم در لیتر bap موثرترین غلظت بود و مصرف یک بار آن به طور معنی‌داری باعث افزایش محتوای آب نسبی برگ، شاخص کلروفیل، وزن تر بوته، سفتی پوست و عملکرد میوه به ترتیب به مقدار 16، 24، 56، 5 و 22% شد. ضریب‌های همبستگی بین عملکرد میوه و سایر ویژگی‌ها نشان داد که عملکرد میوه، همبستگی بسیار نزدیکی با ویژگی‌های رشد در هر دو مرحله دارد و بنابراین با تحریک رشد می‌توان عملکرد میوه را افزایش داد.
کلیدواژه بنزیل آمینو پیورین ,طالبی ,عملکرد
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved