>
Fa   |   Ar   |   En
   ریزافزایی گیاه دارویی چویل (Ferulago Angulata (Schlecht) Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای  
   
نویسنده مرتضوی راضیه ,دهداری مسعود
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1393 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:213 -222
چکیده    چویل ferulago angulata (schlecht) boiss یکی از گیا‌هان دارویی مهم تیره چتریان می‌باشد که کاربرد اقتصادی فراوانی دارد. به منظور ریزافزایی و بهینه کردن شرایط رشد و نمو در شرایط درون شیشه‌ای برای گیاه چویل دو آزمایش جداگانه طراحی شد. آزمایش اول به هدف تولید ماده‌های گیاهی مورد نیاز و مطالعه تاثیر ترکیب تنظیم کننده‌های رشد بنزیل آمینو پیورین (bap)، ایندول بوتیریک اسید (iba)، نفتالین استیک اسید (naa) و کینتین (kin) و تیمار شاهد (محیط کشت ms با یک چهارم غلظت) بر کشت رویان بود. در آزمایش دوم، از ریزنمونه‌های پاهنگ و جوانه انتهایی در محیط‌های کشت دارای غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد bap و naa برای ساقه‌زایی و از تنظیم کننده‌های رشد iba و naa برای ریشه‌زایی استفاده شد. نتیجه‌های حاصل از آزمایش اول نشان داد که اضافه‌ کردن تنظیم کننده‌های رشد اکسین و سایتوکینین به محیط کشت نه تنها رشد و نمو را بهبود نبخشید، بلکه باعث به ‌هم خوردن تعادل تنظیم کننده‌های رشد رویان، جلوگیری از رشد و نمو رویان و تبدیل آن به گیاهچه کامل شد. در آزمایش دوم، ریزنمونه پاهنگ پاسخ مناسب‌تری به ساقه‌زایی نشان داد و ترکیب تنظیم کننده رشد 2 میلی‌گرم در لیتر bap به همراه 15/0 میلی‌گرم در لیتر naa از نظر تمام ویژگی‌های اندازه‌‌گیری شده بهترین نتیجه را جهت ساقه‌زایی داشت. به علاوه در بین تیمارهای مختلف، تنها iba به مقدار 5/0 میلی‌گرم در لیتر برای ریشه‌زایی این گیاه موثر بود. بر اساس نتیجه‌های این پژوهش پاسخ گیاه چویل به کشت درون شیشه‌ای و گیاه افزایی انبوه رضایت بخش است.
کلیدواژه چویل ,ریزافزایی ,کشت بافت
آدرس دانشگاه یاسوج, ایران, دانشگاه یاسوج, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved