>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1391 - دوره:13 - شماره:3


  tick  اثر کیفیت آب آبیاری و بستر کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی سه رقم گل جعفری - صفحه:305-318

  tick  اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی بر رشد، عملکرد و ویژگی های کیفی گوجه فرنگی گیلاسی (Lycopersicon Esculentum Var. Cerasiforme) - صفحه:283-290

  tick  اثر محلول پاشی سایکوسل قبل از شکوفایی گل در توسعه تخمک و نجات رویان دو رقم انگور بکربار کاذب ایرانی - صفحه:331-338

  tick  تأثیر تیمار با پوترسین و اسپرمیدین بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا - صفحه:291-304

  tick  تاثیر خاکپوش های پلی اتیلن شفاف و مشکی و دور آبیاری بر رشد و عملکرد خربزه - صفحه:339-348

  tick  تاثیر غلظت های مختلف عنصرهای غذایی و بررسی امکان تولید گیاه دارویی به لیمو (Lippia Citriodora L.B.K ) در شرایط آبکشت - صفحه:319-330

  tick  تاثیر کاربرد درازمدت مقدارهای مختلف ورمی کمپوست و کودهای شیمیایی بر ویژگی های ریخت شناسی و غلظت برخی از عنصرهای غذایی در گیاه ریحان - صفحه:271-282

  tick  تجزیه تابع تشخیص و خوشه ای رقم های زیتون بر اساس توصیف نامه Ioc - صفحه:259-270

  tick  تنوع ریخت شناسی برخی از نژادگان های پسته رفسنجان - صفحه:245-258

  tick  مطالعه تغییرهای غلظت عنصرهای معدنی در برگ و شاخه درختان پسته در دو سال پی در پی - صفحه:231-244
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved