>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر شاخص های رشدی گل محمدی در شرایط درون شیشه ای  
   
نویسنده کافی محسن ,نیکبخت علی ,میرمعصومی مسعود ,بابالار مصباح
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1383 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:157 -166
چکیده    این پژوهش به منظور بررسی‌ اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر پرآوری دو رقم ( توده محلی ) گل محمدی منطقه کاشان به نام های قمصر و آذران انجام شد . در ابتدا از قطعه ههای ساقه داری یک جوانه جانبی گل محمدیریزنمونه تهیه شد و پس از گندزدایی سطحی ،‌به منظور رفع الودگی درونی ( باکتریایی ) پس از انجام آزمون آنتی بیوگرام از آنتی بیوتیک مناسب برای رفع آلودگی هر رقم استفاده شد . ب منظور بررسی بهترین تیمار هورمونی برای استقرار و شاخه زایی از 4 سطح مختلف بنزیل آدنین ba ( 0، 1 ، 2 ، 3 میلی گرم در لیتر ) ، 4 سطح جیبرلیک اسید ga3‌ ( 0، 1/0 ، 25/0 و 5/0میلی گرم در لیتر ) و 2 سطح نفتالن استیک اسید naa ( 0 و 1/0 میلی گرم در لیتر ) استفاده شد . آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی به اجرا در آمد . در پایان ba با غلظت 1 تا 2 میلی گرم در لیتر ، ga3‌ با غلظت 1/0میلی گرم در لیتر و naa‌با غلظت 1/0 ( یا بدون naa) برای رقم آذران ودر مورد رقم قمصر با همان غلظت ba‌و ga3‌ ولی بدون naa در محیط کشت مایع موراشیگی و اسگوگ ms تغییر یافته که کلر آن حذف شده و نیتروژن آمونیاکی nh4+ ‌ آن کاهش یافه بود . بهترین پرآوری را ایجاد نمودند . تیمارهای فوق از نظر وضعیت ظاهری و رنگ برگهای ایجاد شده نیز بهترین نتایج را در بر داشتند . در برسی ریشه زایی شاخساره های پرآوری شده ، مشاهده شد که تیمار فروبری سریع ته ریزقلمه ها در محلول آبی - الکلی ایندول بوتیریک اسید ( iba) به غلظت 2000 میلی گرم در لیتر و سپس قراردادن آن در داخل محیط مایع ms‌تغییر یافته نیم غلظت نتیجه بهتری در مقایسه با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر در برداشت .
کلیدواژه تنظیم کننده های رشد گیاهی ، ریزافزایی، کشت درون شیشه ای ، گل محمدی .
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, علوم باغبانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی گیاهی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده کشاورزی, علوم باغبانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved