>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی امکان افزایش سریع پایه های لیمو ترش Citrus Aurantifolia ( Christm ) Swingle و نارنج Citrus Auarantium L با کشت نوک شاخساره  
   
نویسنده شهسوار علیرضا
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1383 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:137 -146
چکیده    هدف از این پژوهش افزایش دو پایه ی نارنج و لیمو ترش به روش غیر جنسی با استفاده از کشت نوک شاخساره بود . به این منظور نوک شاخساره ها به اندازه 8 میلی متر از جوانه های رد جدید جدا و در محیط کشت ms دارای آگار به میزان 8/0% و سوکروز به میزان 3% کشت گردیدند . باری تحریک پرآوری شاخه از تنظیم کننده های رشد naa به مقدار ثابت 5/0 میلی گرم در لیتر و ba ‌ با مقادیر 0، 5/0 ، 1 ، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر و ga3 با غلظتهای 5/0، 1 ، 5/1 میلی گرم در لیتر استفاده شد . اثر فلوروگلوسینول pg‌ نیز به مقدار ثابت 80میلی گرم در لیتر با شاهد( بدون pg‌) در مرحله استقرار جوانه ها مقایسه شدند .غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر ba باعث شد که 5/87% از نوک شاخساره ها لیمو ترش زنده مانده و رشد کند . زیرکشت نمونه های زنده مانده از این مرحله بیشترین میزان پرآوری ( 80%) را در غلظت 5/0میلی گرم در لیتر ba ‌ داشتند . ga3, pg اثرها مثبتی در پرآوری نوک شاخساره لیموترش نداشتند. نوک شاخساره های نارنج در iba , naa‌ با غلظت های 5/0، 1و 5/1 میلی گرم در لیتر در محیط کشت نیم غلظت ms استفاده گردید . نتایج نشان داد که iba با غلظت 5/1 میلی گرم در لیتر بیشترین ریشه زایی را در مقایسه با شاهد و سایر غلظتهای داشته است . انتقال نمونه های ریشه دار به خاک 80% با موفقیت همراه بود .
کلیدواژه پرآوری ، ریشه زایی، کشت نوک شاخساره ، لیموترش ، نارنج .
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, علوم باغبانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved