>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرهای پیش خنکی و تنظیم کننده های رشد بر ریزافزایی زعفران ( Crocus Sativus L. ) استهبان  
   
نویسنده شرف زاده شهرام ,خوشخوی مرتضی
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1383 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:129 -136
چکیده    زعفران از گیاهان بومی و ارزشمند سرزمین ایران است . در این پژوهش ریزافزایی زعفران استهبان فارس مورد بررسی قرار گرفت و محیط کشت مناسب و غلظت و نوع تنظیم کننده ای رشد لازم افزایش سریع درون شیشه ای این گیاه تعیین شد . پداژه های زعفران از استهبان فارس تهیه و به بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انتقال داده شدند . برای کشتهای درون شیشه ای پداژه ها به دو قسمت تقسیم شده و نیمی در دمای 4 تا 5 درجه سانتیگراد و نیمی دیگر در دمای 25 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شدند . ریزنمونه ها مورد استفاده قطعات پداژه ( یک چهارم اندازه هر پداژه ) بودند . برای تشکیل پداژک ها محیط کشت موراشیگی و اسکوگ ms نیم غلظت کننده های رشد گیاهی به کار رفته در این محیط شامل 2 ، 4- دی کلروفنوکسی استیک اسید(2,4-d) و بنزیل آدنین ba‌در غلظت های 0 ، 5/0 ، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر بود . پداژکهای به دست آمده برای رشد بیشتر به محیط کشت تمام غلظت که شامل نفتالن استیک اسید naa‌ در غلظت های 4/1، 6/1، 8/1 ، 2، 2/2 ، 4/2 ، 6/2 و 8/2 و 3 میلی گرم در لیتر بود انتقال یافتند . محیط کشت مورد استفاده برای شاخه زایی محیط نیم غلظت موراشیگی و اسکوگ بود که شامل ba, naa درغلظت های 0،1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6، 7 ، 8 ، 9 و 10میلی گرم در لیتر بود . اندازه گیری که دریافت پیش تیمار دمای پائین برای پداژک های سودمند است . غلظت بهینه برای تشکیل پداژک ها شامل 1میلی گرم در لیتر 2,4-d و 5/0 میلی گرم در لیتر ba بود . برای رشد پداژک ها بهترین غلظت تنظیم 8/1 میلی گرم در لیتر naa‌و غلظت ms‌ که شامل و 2,4-d و ba هر کدام با غلظت 1 میلی گرم در لیتر بود به ریشه زایی منجر شد .
کلیدواژه افزایش دورن شیشه ای ، ریزافزایی ، زعفران ، کشت بافت .
آدرس دانشگاه شیراز, کشاورزی, علوم باغبانی, ایران, دانشگاه شیراز, کشاورزی, علوم باغبانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved