>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر جیبرلیک اسید بر کشت مریستم سیب پاکوتاه ‹‹گمی آلماسی››  
   
نویسنده وجودی لمیا ,خسروشاهلی محمود ,گریگوریان وازگین ,دادپور محمد رضا ,مطلبی آذر علیرضا
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1383 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:117 -128
فایل تمام متن
چکیده    به منظور بررسی افزایش درون شیشه ای پایه کوتاه سیب رقم گمی الماسی ( همگروه بومی آذربایجان ) از مریستم با 2 سرآغازه برگی برای کشت استفاده شد . در مرحله استقرار کشت از محیط نیم غلظت ms‌ تکمیل شده با 4/0، 6/0 و 8/0 میلی گرم در لیتر جیبرلیک اسید ga3 و 1/0 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید iba و 2/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپیورین bap و 20 گرم در لیتر سوربیتول استفاده شد . نتایج به دست آمده از استقرار کشت نشان داد که از نظر تولید برگ و پینه اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف ga 3 ‌وجود ندارد ولی غلظت 4/0 میلی گرم در لیتر ان باعث افزایش رشد مریستم شد . در مرحله پرآوری نی زاز محیط نیم غلظت ms‌تکمیل شده با 0 و 1/0 میلی گرم در لیتر ga 3 و 5/0میلی گرم در لیتر bap و 1/0 میلی گرم در لیتر iba استفاده شد . نتایج به دست آمده ار مرحله پرآوری نشان داد که غلظت 1/0میلی گرم در لیتر ga 3 به همراه سایر تنظیم کننده های رشد باعث افزایش تعداد جوانه و طول شاخساره شد . در مرحله ریشه زایی از شاخساره هایی به طول 2 سانتی متر و قطر یک میلی متر استفاده شد . در این مرحله از محیط کشت یک سوم ms به صورت ( جامد و مایع ) و غلظت های 0، 1 ، 2 ، 3 میلی گرم در لیتر iba استفاده شد . نتایج به دست آمده از مرحله ریشه زایی نشان داد که از نظر ویژگیهای اندازه گیری شده ( درصد ریشه زایی ، طول ریشه ، تعداد ریشه و میزان پینه دهی ) بین نوع محیط کشت و غلظت هایiba اختلاف معنی داری وجود دارد . مقایسه میانگین ها نشان می دهد که غلظت 3 میلی گرم در لیترiba بیشترین تاثیر را روی ویژگیهای اندازه گیری شده داشت و در این غلظت تولید پینه کاهش یافت و نیز استفاده از محیط جامد سبب افزایش در ویژگیهای اندازه گیری شده و کاهش تولید پینه شد . نتایج به دست آمده از برهمکنش های نشان داد که ترکیب تیماری محیط جامد با غلظت های 0و 3 میلی گرم در لیتر iba ومحیط مایع با 1میلی گرم در لیتر iba بهترین اثر را در ریشه زایی ریز قلمه ها داشته و فراوانی تعداد ریشه در محیط مایع با غلظت 1میلی گرم در لیتر iba بیشتر از بقیه بود و در محیط جامد با غلظت 3میلی گرم در لیتر iba کمترین میزان پینه زایی با بیشترین میزان طول ریشه به دست آمد .
کلیدواژه جیبرلیک اسید ، سیب ، کشت مریستم .
آدرس دانشگاه تبریز, کشاورزی, علوم باغبانی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی جانوری, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, علوم باغبانی, ایران, دانشگاه تبریز, کشاورزی, علوم باغبانی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, علوم باغبانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved