>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سرما و گرمای گسیخته و پیوسته بر سرعت شکفتن جوانه های مو رقم سلطانین  
   
نویسنده رجب پور زهرا ,ناظمیه علی ,گریگوریان وازگین ,مقدم محمد
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1384 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:27 -38
فایل تمام متن
چکیده    برای بررسی اثرهای سرماو گرمای گسیخته و پیوسته بر سرعت شکفتن جوانه های مو( رقم سلطانین) آزمایش هایی در قالب طرح به طور کامل تصادفی با سه تیمار و سه تکرار در سال 1380 در قطعه موکاری ایستگاه خلعت پوشان وابسته به دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد. برای این منظور شاخه های مو دو بار در تاریخ های 1/8/80 و 8/11/80 برداشت شدند. در تیمار شاهد برای تامین نیاز سرمایی جوانه ها قلمه ها سرمادهی پیوسته در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 9 شبانه روز ( 200ساعت) داده شدند و در دو تیمار دیگر پس از کامل شدن 3/1 و 3/2 نیاز سرمایی جوانه ها در دمای 4 درجه سانتی گراد برای گسیختن سرمادهی پیوسته قلمه ها در دمای 20 و 25 درجه سانتی گراد به مدت 1،‌2، 7 روز قرار داده شده و دوباره تا کامل شدن 9 روز نیاز سرمایی جوانه ها در دمای 4 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. نتایج نشان داد که تیمار سرمادهی گسیخته همراه با دمای 25 درجه سانتی گراد به مدت 7 روز بهتر از تیمار سرمادهی پیوسته در4 درجه سانتی گراد به مدت 9 روز در شکستن خفتگی جوانه های مو موثر است . همچنین سرمادهی گسیخته همراه با دمای 20 درجه سانتیگراد به مدت 1 یا 2 روز پس از کامل شدن 3/2( 6روز) نیاز سرمایی جوانه ها در مقایسه با تیمار شاهد ( 9 روز سرمادهی مداوم ) موجب کاهش درصد شکفتن و سرعت شکفتن شد. ولی تیمار سرمادهی گسیخته همراه با دمای 20 درجه سانتی گراد به مدت 1 یا 2 روز پس از کامل شدن 3/1(3روز) نیاز سرمایی جوانه ها از نظر درصد شکفتن و سرعت شکفتن مشابه با تیمار سرما ده پیوسته بود. همچنین نتایج نشان داد که اثر دمای بالا در دوره سرمادهی روی سرعت شکفتن جوانه های مو به مرحله خفتگی جوانه ها وابسته است. به طوری که در قلمه های برداشت شده در تاریخ 8/11/80 که جوانه ها مرحله بیداری از خفتگی را سپری کرده اند دمای بالا( 20 درجه سانتی گراد) به مدت 1 روز در طی دوره سرمادهی گسیخته 9 روزه روی سرعت شکفتن تاثیری نداشت. در آزمایشی دیگر برای بررسی تاثیر دمای پایین بر نیاز گرمایی جوانه ها برای شکفتن قلمه ها در تاریخ 23/11/80 برداشت شدند. نتایج به دست آمده از تجزیه داده ها نشان داد که گسیخته بودن گرما دهی با دمای 4 درجه سانتی گراد هیچ تاثیری در میزان گرمای لازم برای مدت زمان شکفتن 50% جوانه ها در مقایسه با تیمار گرمادهی پیوسته ندارد و گرمای اندوخته شده برای شکفتن جوانه ها از حالت تجمعی برخوردار است.
کلیدواژه شکفتن، سرما، مو، سرعت شکفتن، گرما
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved