>
Fa   |   Ar   |   En
   ریزافزایی ارقام ایرانی توسفید و توسرخ گواوا Psidium Guajava L  
   
نویسنده شکافنده اختر ,خوشخوی مرتضی
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1384 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:15 -26
فایل تمام متن
چکیده    در این پژوهش پرآوری شاخساره از قطعه های گرهی دان نهال دو رقم گواوا به نام های محلی 1 توسفید و محلی 2 توسرخ مورد بررسی قرار گرفت. ریزنمونه ها پس از گندزدایی سطحی روی محیط کشت موراشیگی و اسکوگ (ms)با غلظت های مختلف بنزیل آدنین (ba)(0، 25/0، 5/0، 75/0، 1، 25/1، 5/1، 2 میلی گرم در لیتر ) و نفتالین استیک اسید (naa)(0، 25/0 میلی گرم در لیتر ) و ترکیبی از آنها و روی محیط کشت باربا و پاتنا(bp)با ba با غلظت های صفر و 5/1 میلی گرم در لیتر میانگین تعداد شاخساره افزایش و موجب کاهش طول شاخساره شد. بهترین پرآوری شاخساره 5 شاخساره در هر ریزنمونه در رقم محلی 1 با 25/1 میلی گرم در لیتر ba همراه با 25/0 میلی گرم در لتیر naa به دست آمد در صورتی که افزودن naa به محیط کشت برای پرآوری شاخساره در رقم محلی 2 بی تاثیر بود در مقایسه اثر دو محیط کشت بر شاخه زایی محیط کشت ms بر bp برتری داشت. بهترین تیمار ریشه زایی محیط کشت ms و تیمار 5/0 گرم در لیتر iaa بود که موجب 75/4 ریشه در هر ریزنمونه شد.
کلیدواژه بنزیل آدنین، پرآوری شاخساره، ریزافزایی، گواوا، نفتالین استیک اسید
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, علوم باغبانی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, بخش علوم باغبانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved