>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر گرده افشانی بر کمیت و کیفیت بذر ده رقم پیاز انتخاب شده در اصفهان  
   
نویسنده سیدابراهیمی سلمی ,مبلی مصطفی ,عبادی رحیم ,رضایی عبدالمجید
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1383 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:33 -46
چکیده    با وجود مرغوبیت رقم های بومی پیاز allium cepa l. تولید اقتصادی بذر این رقم ها در داخل کشور با موانعی ربرواست و هر ساله مقدار زیادی بذر پیاز از کشورهای دیگر وارد می گردد. یکی از مسائل مهمی که در تولید بذر پیاز حائزاهمیت است تلقیح و باروری گل های آن است حشرات از جمله زنبور عسل از عوامل موثر در گرده افشانی گل های پیاز می باشند . به منظور ارزیابی تاثیر حشرات گرده افشان بر کیفیت بذر 9 رقم پیاز انتخابی بومی ایران و یک رقم خارجی ، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد . کرت های اصلی شامل رقم های پیاز و کرت های فرعی شامل گرده افشانی آزاد و جلوگیری از گرده افشانی توسط حشرات بود نتایج نشان داد که میزان بذر تولید شده در یک گل آذین به حضور گرده افشان ها 4/2 برابر گل آذین گرده افشانی نشده داخل قفس های توری و بدون حضور گرده افشان ها بود تاثیر گرده افشانی بروزن هزار دانه ناچیز غیر معنی دار بود . درصد جوانه زنی در بذرهای حاصل از کرت های گرده افشانی شده 7 درصد بیشتر از کرت های گرده افشانی نشده بود . میانگین تعداد ساعت های لازم برای تندش بذرهای حاصل از کرت های گرده افشانی شده 6/10 ساعت کمتر از بذرهای کرت های گرده افشانی نشده بود . وزن خشک گیاهچه حاصل از بذرهای کرت های گرده افشانی شده بیشتر از بذرهای کرت های گرده افشانی نشده بود . بین دو رقم های مختلف از نظر میزان بذر در گل آذین اختلاف معنی داری وجود داشت . بیشترین مقدار بذر تولید شده از رقم سفید قم و کمترین مقدار از رقم هوراند به دست آمد میزان تاثیر گرده افشانی بر وزن بذر در رقم های مختلف به دلیل برهمکنش معنی دار ، همچنین بین رقم های مختلف از نظر وزن هزار دانه درصد و سرعت جوانه زنی بذر و وزن خشک گیاهچه اختلاف معنی داری وجود داشت.
کلیدواژه بذر ، پیاز، کمیت ، کیفیت ، گرده افشانی.
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه گیاهپزشکی دانشکدة کشاورزی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved