>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرهای دانه گرده روی بعضی از صفات کمی و کیفی میوه زرد آلو  
   
نویسنده دژم پور جلیل ,گریگوریان وازگین
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1383 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:1 -10
چکیده    از آنجائی که در برخی رقم های تجارتی اروپائی و اکثر رقم های آسیائی زردآلو، درصد خودسازگاری پایین بوده وبرای تولید محصول اقتصادی نیاز به گرده زا می باشد بنابراین گزینش گرده زای مناسب که بتواند روی ویژگی های میوه رقم اصلی اثرات مطلوبی داشته باشد ضروری است . بدین منظور آزمایشی در سال های 81-1380 در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند روی رقم های مختلف زرد آلو که هر یک دارای ویژگی های شاخصی از ویژگی های میوه بوده و احتمال می رفت تحت تاثیر دانه گرده قرار گیرند انجام شد . در این آزمایش برای هر ویژگی تجزیه واریانس ومقایسه میانگین جداگانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی میوه های حاصل از تلاقی های کنترل شده نشان داد که نوع دانه گرده می تواند روی وزن ، اندازه ، زمان رسیدن، وضخامت گوشت میوه زردآلو اثر معنی داری داشته باشد ولی روی درصد مواد جامد محلول و طعم مغز میوه تاثیر معنی داری نداشته و یا بی اثر می باشد .
کلیدواژه دگرگرده افشانی، زردآلو ، زنیا ، متازنیا.
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved