>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه پایه های مرکبات برای ریزپیوندی  
   
نویسنده شهسوار علیرضا
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1383 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:109 -115
چکیده    ریزپیوندی یکی از روشهای پیشرفته در تولید درختان پیوندی مرکبات عاری از بیماری است. در این مطالعه ریزپیوندی پرتقال واشنگتن ناول در شرایط کشت بافت روی پایه های نارنج، لیموترش، پونسیروس. ترویرسیترنج، سیتروملو و فلائینگ دراگون مورد بررسی قرار گرفت و اثر این پایه ها در افزایش درصد پیوندهای موفق تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که پایه ترویرسیترنج بیشترین درصد پیوندهای موفق(40%) را در مقایسه با سایر پایه ها دارد. پایه نارنج پس از سیترنج موفقیت به نسبت خوبی(3/33%) را نشان داد . درحالی که پایه پونسیروس هیچ موفقیتی نداشت. مقایسه دان نهال ها از نظر آمادگی آن ها برای ریزپیوندی در یک فاصله زمانی مشخص از کاشت بذر(20روز) نیز نتایج قابل ملاحظه ای را نشان داد. در این بررسی پایه ترویرسیترنج بیشترین درصد دان هال آماده از نظر میزان تندش بذر و رشد دان نهال تا رسیدن به ارتفاع مناسب برای ریزپیوندی(8/81%) را 20 روز پساز کاشت بذر تولید کرد که این درصد اختلاف به نسبت زیادی را با پایه بعدی یعنی پونسیروس(8/50%) نشان داد. پایه فلائینگ دراگون کمترین درصد تعداد دان نهال (7/6%) را تولید کرد. در رابطه با قطر پایه ها در محل پیوند نیز نتایج نشان داد که پایه ترویرسیترنج با میانگین قطر 7/1 میلی متر بیشترین قطر پایه را در محل پیوند دارا می باشد در حالی که لیموترش کمترین قطر(12/1 میلی متر) را دارد. در یک نتیجه گیری کلی از این پژوهش باید عنوان کرد که پایه ترویرسیترنج از نظر درصد پیوندهای موفق و همچنین آمدگی پایه برای پیوند در بین پایه های مورد آزمایش بهترین نتیجه رانشان داده و به عنوان پایه ای مناسب برایریزپیوندی قابل توصیه است.
کلیدواژه پایه، ریزپیوندی،‌کشت بافت، مرکبات
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, علوم باغبانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved