>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر میدان مغناطیسی روی تندش بذر و رشد رویشی کاهو  
   
نویسنده سلطانی فروزنده ,کاشی عبدالکریم
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1383 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:101 -108
فایل تمام متن
چکیده    این پژوهش در سال 1381 برای تعیین اثرمیدان مغناطیسی روی تندش بذر ور شد کاهو در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. نخست آزمایشی برای تعیین شدت میدان مغناطیسی لازم انجام شد که در آن صد عدد بذر در چهار تکرار در تیمارهای مختلف میدان مغناطیسی تولید شده از مگنت ها به فاصله معین از یکدیگر قرار گرفتند. تیمار شاهد بدون مگنت در فاصله مشابه قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار 5/2 تسلامتر بهترین تاثیر را داشت که این شدت میدان مغناطیسی برای مراحل بعدی آزمایش برگزیده شد. در اتاقک رشد بذرها درون پتری دیش تحت تیمار قرار گرفتند. بذرهای کاهو در تیمار مگنت سریع تر متورم شده و تنیدند. درصد تنش طول ریشه چه وزن تر ریشه و شاخساره و سطح برگ دان نهال های کاهو در تیمار مگنت به طور معنی داری بالاتر از تیمار شاهد بود.
کلیدواژه درصد تندش، رشد، شدت میدان مغناطیسی، کاهو
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved