>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین روابط فیلوژنتیکی برخی نژادگان انار ایران با استفاده از مارکرهای ملکولی Issr  
   
نویسنده قبادی سیروس ,خوشخوی مرتضی ,سید طباطبایی بدرالدین ابراهیم
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1384 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:111 -120
فایل تمام متن
چکیده    روابط فیلوژنتیکی بیست و چهار نژادگان انار ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی issr مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی پس از استخراج dna و بهینه سازی شرایط آزمایش شش آغازگر به صورت انفرادی و ترکیبی مورد استفاده قرار گرفتند. در مجموع 173 قطعه افزوده شد که 67 قطعه از آن هادر بین نژادگان ها چند شکل بودند. ماتریس تشابه تشکیل و با استفاده از الگوریتم جاکارد در نرم افزارntsys ver.2.02 دندروگرام گروه بندی ارقام ترسیم شد. در دندروگرام به دست آمده ضریب تشابه 65%ارقام مورد مطالعه در پنج گروه جای گرفتند که 19 رقم آن ها یک گروه مستقل را تشکیل می دادند. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که نشانگر ملکولی issrبه دلیل تولید تعداد نوارهای چند شکل بیشتر و همچنین تکرار الگوی باندی ازکارآیی بیشتری برخوردار است. گروه بندی به دست آمده در بسیاری از مواقع با ویژگی های مورفولوژیک ارقام مورد بررسی در این پژوهش مطابقت نداشت.
کلیدواژه انار، چندشکلی، درختان میوه، گوناگونی ژنتیکی، نشانگرهای ملکولی، Issr
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved