>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی دورگه‌‌‌های برتر انگور در مقایسه با رقم‌های بی‌دانه بومی ایران  
   
نویسنده عبادی علی ,گودرزی امید ,فتاحی مقدم محمدرضا
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1396 - دوره : 18 - شماره : 1 - صفحه:103 -120
چکیده    انگور یکی از مهم ترین میوه ها در ایران و رقم های بی دانه، از محبوب ترین رقم های آن نزد مصرف کننده است. شمار رقم های بی دانه ایرانی بسیار محدود است و هر کدام از آن ها ویژگی های نامطلوبی دارند؛ بنابراین به نژادی آن ها به منظور دست یابی به رقم های بی دانه برتر ضروری است. این پژوهش به منظور ارزیابی 11 دورگه جدید حاصل از تلاقی 4 والدپدری بی دانه و 7 والدمادری دانه دار و مقایسه آن ها با رقم های بی دانه تجاری ایران ( بی دانه سفید، بی دانه قرمز، عسکری و یاقوتی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 8 تکرار (هشت تاک به ازای هر دورگه ) در سال های 93 و 94 در ایستگاه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. دورگه ها در سن 4 تا 5 سالگی و تربیت آن ها به شکل پاچراغی بود. مقایسه میانگین داده ها تفاوت معنی داری را در بین دورگه ها در تمامی ویژگی ها نشان داد. بر اساس ارزیابی چشایی، دورگه ها در دو گروه به طور کامل بی دانه و به نسبت بی دانه قرار گرفتند. از نظر اندازه حبه و وزن حبه، دورگه های b98 و q45 بیش ترین اندازه و رقم یاقوتی کم ترین اندازه را داشتند. دورگه هایl125 و b98 بیش ترین و رقم بی دانه قرمز کم ترین وزن تر تک بذر را به خود اختصاص دادند. در پایان، دورگه های s51، i21، b98، l127، q45، i73، r80، s55 و l125 به عنوان دورگه برتر انتخاب شدند.
کلیدواژه ارزیابی چشایی، به‌نژادی، والدمادری، وزن تر تک‌بذر
آدرس دانشگاه تهران, گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز, ایران, دانشگاه تهران, گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز, ایران, دانشگاه تهران, گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز, ایران
 
   Evaluation of Superior Hybrids Grape Genotype in Comparison with Iranian Seedless Cultivars  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved