>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تحمل به تنش شوری دو رقم گلابی در شرایط کشت درون‌‌شیشه‌‌ای  
   
نویسنده مالمیر حمید ,سلیمانی علی ,نیکزاد اعظم ,بیگدلو وحید ,رضوی فرهنگ ,عمارلو علی
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1396 - دوره : 18 - شماره : 1 - صفحه:47 -56
چکیده    در این پژوهش، تحمل به تنش شوری ریزنمونه‌‌های شاخساره دو رقم گلابی هروسوئیت و بارتلت، در شرایط کشت درون‌شیشه‌‌ای آزمایش شد. تیمار شوری در سه سطح صفر (شاهد)، 80 و 120 میلی‌‌مولار کلرید سدیم در محیط کشت پرآوری جامد (ql)، روی ریزنمونه‌‌های شاخساره گلابی اعمال شد. پس از شش هفته، نتیجه‌ها نشان داد که شوری، باعث کاهش معنی‌‌دار وزن‌‌ تر و خشک، طول شاخساره و شمار برگ شاخساره‌‌ها در هر دو رقم گلابی شد، اما این روند کاهش در رقم بارتلت شدیدتر بود. بیش‌‌ترین شاخص آسیب شوری در تیمار 120 میلی‌‌مولار کلرید سدیم به‌ترتیب با 1.41 و 1.72 برای رقم‌های هرو‌‌سوئیت و بارتلت مشاهده شد. فعالیت آنزیم‌‌های آنتی‌‌اکسیدانی با افزایش شوری افزایش یافت. بیش‌ترین فعالیت آنزیم پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در رقم هرو‌‌سوئیت و در تیمار 120 میلی‌‌مولار نمک مشاهده شد. رقم هروسوئیت در مقایسه با رقم بارتلت، از نظر مقدار پرولین و حفظ نسبت بالای پتاسیم به سدیم در بافت شاخساره در موقعیت برتری قرار داشت. ریزنمونه‌‌های دو رقم گلابی در شرایط کشت درون‌‌شیشه‌‌ای در مورد بیشتر شاخص‌‌های ارزیابی شده، نمایش متفاوتی از مقدار تحمل به تنش شوری کلرید سدیم نشان دادند و رقم هروسوئیت تحمل بالاتری، داشت.
کلیدواژه آنتی‌‌اکسیدان، پتاسیم، پراکسیداز، پرولین، تنش، محیط کشت
آدرس دانشگاه زنجان, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه زنجان, پژوهشکده فناوری های نوین زیستی, ایران
 
   Comparison of Salinity Stress Tolerance of Two Pear Cultivars Harrow Sweet and Bartlett under In Vitro Conditions  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved